ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Mon27052024

LAST_UPDATESun, 26 May 2024 8am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γραφείο Εκκαθάρισης και Ενταλματοποίησης

Γραφείο Εκκαθάρισης και Ενταλματοποίησης

Το Γραφείο Εκκαθάρισης και Ενταλματοποίησης είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της τήρησης της νομιμότητας και της κανονικότητας διενέργειας των δαπανών. Επίσης εκδίδει εντάλματα για την πληρωμή από το ταμείο των διεξαχθεισών δαπανών επισυνάπτοντας όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά. Με τις δράσεις που αναπτύσσει επιδιώκεται η πιστή τήρηση των κείμενων ρυθμίσεων και η δίκαιη αντιμετώπιση όλων των προμηθευτών του δήμου.
Αναλυτικά οι αρμοδιότητες του είναι :
1)    Παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά των δαπανών, εξετάζει την τήρηση της νομιμότητας και της κανονικότητας, ελέγχει την ύπαρξη των προϋποθέσεων για τη διενέργεια πληρωμών με βάση τις διατάξεις των αντιστοίχων συμβάσεων και εκκαθαρίζει τις νομίμως πραγματοποιηθείσες δαπάνες.
2)    Εκδίδει τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των πάσης φύσεως δαπανών του δήμου και τα αποστέλλει στο ταμείο για πληρωμή.
3)    Παραλαμβάνει και ελέγχει τα κάθε φύσης παραστατικά που απαιτούνται κατά περίπτωση για την πληρωμή των οφειλών του δήμου στους αντίστοιχους δικαιούχους και εκκαθαρίζει τις μη παραγραφείσες υποχρεώσεις.
4)    Εκδίδει τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των οφειλών του δήμου και τα αποστέλλει στο ταμείο για πληρωμή.
5)    Μεριμνά για τη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS