ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Tue16072024

LAST_UPDATEMon, 01 Jul 2024 3am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ) Νομική Υπηρεσία

Νομική Υπηρεσία

Η Νομική Υπηρεσία παρέχει νομική υποστήριξη προς τα αιρετά όργανα του δήμου και τις δημοτικές υπηρεσίες για την προώθηση των επιδιώξεων, στόχων και συμφερόντων του δήμου. Ειδικότερα η Νομική Υπηρεσία :
1)    Παρέχει νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις προς τα πολιτικά όργανα διοίκησης του δήμου (Δημοτικό Συμβούλιο, Επιτροπές, Δήμαρχος κλπ) διασφαλίζοντας το νομότυπο των πράξεων του δήμου.
2)    Παρέχει νομικές συμβουλές και κατευθύνσεις προς τις επί μέρους υπηρεσίες του δήμου, καθώς και στα ιδρύματα και στα άλλα νομικά πρόσωπα του δήμου, για την διασφάλιση του νομότυπου των δράσεων τους.
3)    Επεξεργάζεται και γνωμοδοτεί για πράξεις της δημόσιας διοίκησης που αφορούν το δήμο.
4)    Επεξεργάζεται και ελέγχει νομικά όλες τις συμβάσεις που συνάπτει ο δήμος με τρίτους, καθώς και τις προκηρύξεις του δήμου για την ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους.
5)    Εκπροσωπεί τον δήμο σε νομικές υποθέσεις εντός και εκτός των Δικαστηρίων και των Διοικητικών Αρχών, για την προάσπιση των συμφερόντων του δήμου.
6)    Παρακολουθεί την σχετική νομοθεσία και νομολογία και τηρεί και επικαιροποιεί αρχείο με τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που ενδιαφέρουν το δήμο.
7)    Τηρεί το αναγκαίο αρχείο εγγράφων και πληροφοριών για τις ανάγκες της υπεράσπισης του δήμου.

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS