ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Sun24092023

LAST_UPDATEFri, 22 Sep 2023 5pm

Back You are here: ΑΡΧΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ανακοίνωση αριθ. ΣΟΧ 5/2021 για την πρόσληψη συνολικά δέκα (10) ατόμων

Ανακοίνωση αριθ. ΣΟΧ 5/2021 για την πρόσληψη συνολικά δέκα (10) ατόμων

Image 4SOX

Ανακοίνωση αριθ. ΣΟΧ 5/2021 για την πρόσληψη συνολικά δέκα (10) ατόμων, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνεπεία της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δημοτικών Ενοτήτων Αμαλιάδας και Πηνείας του Δήμου Ήλιδας, ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, [αριθ. πρωτ. 9284/18.10.2021 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: ΡΗ3Α46ΝΠΙΘ-ΙΛΒ)], για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες), που εκδηλώθηκαν στις 14 και 15-10-2021 στις παραπάνω περιοχές, προκειμένου η υπηρεσία να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ ΠΕ/ΤΕ  ή ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,  αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο γραφείο Γραμματείας (πρωτόκολλο) του Δήμου (Δ/νση: Φιλικής Εταιρείας 6, 272 00 Αμαλιάδα), μέσα σε  προθεσμία δύο  (2) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου, ήτοι μέχρι την Τρίτη 23/11/2021.
 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, τηλ. 2622360523 / 525, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

  ΣΟΧ 5-2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

  ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ ΠΕ ΤΕ

  ΕΝΤΥΠΟ_ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ_ΔΕ_ΥΕ

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS