ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Tue05032024

LAST_UPDATEThu, 11 Jan 2024 3am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

hot!
Date added: 02/08/2024
Date modified: 02/08/2024
Filesize: 780.5 kB
Downloads: 117

Ο Δήμαρχος Ήλιδας γνωστοποιεί την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου του Δήμου Ήλιδας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584 /2007 και καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλλουν σχετική αίτηση, με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται αυτά, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986.
Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ΑΤΕΙ στον τομέα των μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.
Γ) Αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα για την παροχή συμβουλών σε θέματα Πολεοδομίας και αστικού Σχεδιασμού, μελετών ρυμοτομικού σχεδίου, αρχιτεκτονικών μελετών, μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τοπογραφικών, κτηματογραφικών και συγκοινωνιακών μελετών.
Δ) Πτυχίο άριστης γνώσης μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβληθούν στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ήλιδας,( Δημαρχείο Ήλιδας, Αντ. Πετραλιά 36, 27200 Αμαλιάδα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών μέχρι 14-02-2024, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα δημοσίευσης της παρούσας σε μια εφημερίδα του νομού.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της προκήρυξης.

Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών  σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην θέση « Άγιος Γεώργιος» της Τοπικής Κοινότητας Σωστίου Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην θέση « Άγιος Γεώργιος» της Τοπικής Κοινότητας Σωστίου

hot!
Date added: 01/24/2024
Date modified: 01/24/2024
Filesize: 20.89 kB
Downloads: 101

Η Δημοπρασία θα γίνει στο Συνεδριακό Κέντρο  του Δήμου Ήλιδας ( οδός Πλαστήρα) την 26.1.2024 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας της δημοπρασίας.

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

hot!
Date added: 01/12/2024
Date modified: 02/08/2024
Filesize: 655.71 kB
Downloads: 199

Ο Δήμαρχος Ήλιδας γνωστοποιεί την πλήρωση μιας (1) θέσης Γενικού Γραμματέα του Δήμου Ήλιδας και καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλλουν σχετική αίτηση, με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα υποβάλλουν την αίτησή τους, εντός τριών (3) ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου Ήλιδας, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου κατά τις ώρες 8:30-13:30 είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από τον υποψήφιο πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει υπογραφή θεωρημένη από δημόσια αρχή, και να καταθέσουν την αίτησή τους συνοδευόμενη από:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών.
4. Οποιαδήποτε κατά την κρίση τους δικαιολογητικά για την απόδειξη της εμπειρίας
5. Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού (άρθρα 11 έως και 17 του Ν. 3584/2007) και ότι δεν είναι συγγενείς εξ΄ αίματος ή εξ αγχιστείας με το Δήμαρχο
6. Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, προς απόδειξη της επικαλούμενης εμπειρίας τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα γνωστοποίηση.

Οι τυχόν προσκομιζόμενοι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του κατά νόμου αρμοδίου οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους απονεμόμενους από τα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της προκήρυξης.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ

hot!
Date added: 01/12/2024
Date modified: 01/12/2024
Filesize: 515.15 kB
Downloads: 168

Ο Δήμαρχος Ήλιδας γνωστοποιεί οτι προτίθεται να προβεί στην πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη-ΔΕ Δημοσιογράφου με ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, για την επικουρία του Δημάρχου σε θέματα δημοσιογραφικής προβολής θεμάτων τοπικής αυτοδιοίκησης του Δήμου Ήλιδας.
Οι Ειδικοί Συνεργάτες δεν παρεμβάλλονται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε οι θέσεις τους έχουν αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου, για την επικουρία του οποίου προσλαμβάνονται, και είναι ανεξάρτητοι από το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου, που προσλαμβάνεται σε οργανικές θέσεις για την εξυπηρέτηση διαρκών αναγκών.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβληθούν στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ήλιδας,( Δημαρχείο Ήλιδας, Αντ. Πετραλιά 36, 27200 Αμαλιάδα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα δημοσίευσης της παρούσας σε μια εφημερίδα του νομού.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της προκήρυξης.

6ΦΒΑΩΡΘ-8ΟΤ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 6ΦΒΑΩΡΘ-8ΟΤ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Date added: 01/12/2024
Date modified: 01/12/2024
Filesize: 631.55 kB
Downloads: 59

Ο Δήμαρχος Ήλιδας καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου για την επικουρία του Δημάρχου Ήλιδας, για την παροχή συμβουλών, σε θέματα σύνταξης τεχνικών δελτίων και μελετών, όπως επίσης οργάνωσης και διοίκησης συνεργείων εκτέλεσης τεχνικών έργων.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβληθούν στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ήλιδας,( Δημαρχείο Ήλιδας, Αντ. Πετραλιά 36, 27200 Αμαλιάδα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα δημοσίευσης της παρούσας σε μια εφημερίδα του νομού.

The document is being edited/updated by a User and is unavailable at this moment.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

hot!
Date added: 12/01/2023
Date modified: 12/01/2023
Filesize: 5.78 MB
Downloads: 208

«Προμήθεια Τροφίμων  Δήμου Ήλιδας και Νομικών Προσώπων αυτού έτους 2023» σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης λόγω άγονου διαγωνισμού για την ανάθεσή της, χωρίς τροποποίηση των όρων του αρχικού διαγωνισμού.

Συνεπώς, ο Δήμος Ήλιδας προσφεύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την προμήθεια «Προμήθεια Τροφίμων Δήμου Ήλιδας και Νομικών Προσώπων αυτού έτους 2023 ομάδες 2 και 5»:

  • ΟΜΑΔΑ 1 (πρώην ΟΜΑΔΑ 2 του άγονου διαγωνισμού): ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (κριτήριο: ποσοστό έκπτωσης, ΦΠΑ 13%, cpv: 1510000-9) εκτιμώμενης αξίας 18.193,17 χωρίς ΦΠΑ, με ΦΠΑ 13% ποσού 2.365,11€ και συνολικής εκτιμώμενης αξίας 20.558,28€ με ΦΠΑ 13% (δεδομένου ότι στη διακήρυξη προβλέπεται ότι για ποσό 2.040,83€ χωρίς ΦΠΑ που αφορά προμήθεια ειδών κρεοπωλείου Κοινωνικού Συσσιτίου θα γίνει με απευθείας ανάθεση καθώς πληροί τις προϋποθέσεις της παρέκκλισης της παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016).
  • ΟΜΑΔΑ 2 (πρώην ΟΜΑΔΑ 5 του άγονου διαγωνισμού): ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (κριτήριο: χαμηλότερη τιμή - σε τιμές μονάδος, ΦΠΑ 13%, cpv: 1581000-9) εκτιμώμενης αξίας 9.834,00€ χωρίς ΦΠΑ, με ΦΠΑ 13% ποσού 1.278,42€ και συνολικής εκτιμώμενης αξίας 11.112,42€ με ΦΠΑ 13%.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 7/12/2023 και ώρα 23.00.
Πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 2622038662, 2666360520

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «Αποκατάσταση ζημιών από ακραία καιρικά φαινόμενα στο οδικό δίκτυο Αγ.Μαρίνα -Δουνέικα και μικρές παρεμβάσεις αποκατάστασης σε ΤΚ Ανθώνα». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «Αποκατάσταση ζημιών από ακραία καιρικά φαινόμενα στο οδικό δίκτυο Αγ.Μαρίνα -Δουνέικα και μικρές παρεμβάσεις αποκατάστασης σε ΤΚ Ανθώνα».

hot!
Date added: 09/14/2023
Date modified: 09/14/2023
Filesize: 719.48 kB
Downloads: 310

Ο Δήμαρχος ΗΛΙΔΑΣ προσκαλεί αποκλειστικά και μόνο τρείς οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα για να υποβάλουν προσφορές για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από ακραία καιρικά φαινόμενα στο οδικό δίκτυο Αγ.Μαρίνα -Δουνέικα και μικρές παρεμβάσεις αποκατάστασης σε ΤΚ Ανθώνα», προϋπολογισμού 300.000,00€ με ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παγ.2(γ) του Ν.4412/2016 και 32Α όπως ισχύει σήμερα.
Κωδικός CPV: [45233140-2]. Κωδικός NUTS αναθέτουσας αρχής: EL633. Κωδικός NUTS τόπου εκτέλεσης του έργου: EL633.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13η μηνός Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 11.00.00 π.μ.
Το έργο εντάσσεται στο "ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025"» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» με κωδικό ΟΠΣ 5204365.
Για περαιτέρω πληροφορίες επι της διαδικασίας, μπορείτε να καλείτε στο τηλ. 2622038644,662 (Δ.Τ.Υ.)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ»

hot!
Date added: 09/08/2023
Date modified: 09/08/2023
Filesize: 3.99 MB
Downloads: 334

Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό (με α.α.226211) μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ" µε προϋπολογισμό 104.400,00€ (με Φ.Π.Α.).
Κωδικος CPV: 50312600-1
Κωδικός NUTS αναθέτουσας αρχής: EL633. Κωδικός NUTS τόπου εκτέλεσης του έργου: EL633.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22/9/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 23.59.59
Πληροφορίες παρέχονται στά τηλέφωνα: 2622038662, 2622360590

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ»

hot!
Date added: 09/06/2023
Date modified: 09/06/2023
Filesize: 3.08 MB
Downloads: 379

Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό (με α.α.226139) μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ" µε προϋπολογισμό 82.000,00€ (με Φ.Π.Α.).
Κωδικος CPV: 50310000-1
Κωδικός NUTS αναθέτουσας αρχής: EL633. Κωδικός NUTS τόπου εκτέλεσης του έργου: EL633.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21/9/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 23.59.59
Πληροφορίες παρέχονται στά τηλέφωνα: 2622038662, 2622360590

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μεταροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο συμφωνα με το Ν.4070/12. Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μεταροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο συμφωνα με το Ν.4070/12.

hot!
Date added: 08/25/2023
Date modified: 08/25/2023
Filesize: 273.44 kB
Downloads: 320

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μεταροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο συμφωνα με το Ν.4070/12.

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης-Δικαιολογητικών Παρασκευή 29 Σεπτεβρίου 2023 και ώρα 13.30 μμ,

Αναλυτικές πληροφορίες εντός της προκήρυξης.

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS