ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Tue18062024

LAST_UPDATESun, 26 May 2024 8am

Back You are here: Αρχική ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΜΕΑ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ

ΜΕΑ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 

Στις 25-01-2019 με την υπ΄ αριθμ. 47/2019 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ε.Σ. εγκρίθηκε η υπογραφή της Σύμβασης και των 22 Παραρτημάτων αυτής η οποία υπογράφηκε στις 12-03-2019,  σύμφωνα με τις ληφθείσες τροποποιήσεις επί των αρχικώς εγκεκριμένων, του έργου με τίτλο: «Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων» Ν. Ηλείας, ανάμεσα στον Δήμο Ήλιδας, τον ΦοΔΣΑ Ηλείας και την  Ένωση Εταιρειών «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. - J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. - ΑΑΓΗΣ Α.Ε.» που αποκαλείται οριστικός Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης του Έργου. Ύστερα από μία κοπιώδη και επίπονη διαδικασία χρόνων δίνεται το «πράσινο φως» κατασκευής της Μ.Ε.Α Ν. Ηλείας έτσι ώστε να δοθεί οριστική λύση διαχείρισης στο ζήτημα των στερεών αποβλήτων της ΠΕ Ηλείας.

Σημειώνεται ότι το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 4462/06.06.2018 Απόφαση Ένταξης της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΤ ΕΤΠΑ και ΤΣ (κωδικός ΟΠΣ 5009847).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

O ΦΟ.Δ.Σ.Α. της Ηλείας με πρωτοπόρο το Δήμο Ήλιδας υλοποιεί μια ολοκληρωμένη λύση, απόλυτα συμβατή με τις πιο πρόσφατες προτάσεις της Ε.Ε., σύμφωνα με τις οποίες «η κομποστοποίηση και η αναερόβια χώνευση αποτελούν τις πιο φιλικές για το περιβάλλον τεχνολογίες».

Στην υπό κατασκευή Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων με Μονάδα Παραγωγής Ενέργειας και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων, το βάρος δίνεται στη μηχανική διαλογή και την ανακύκλωση. Πρόκειται για μία Μονάδα που θα εξυπηρετεί το σύνολο των 7 Δήμων της ΠΕ Ηλείας και θα διαχειρίζεται όλο τον όγκο των στερεών τους  αποβλήτων, ο οποίος αντιστοιχεί σε 45.000 τόνους κατ’ ελάχιστο Συμβατικών Αποβλήτων ανά Συμβατικό Έτος (σημαντική τροποποίηση η οποία έγινε αποδεκτή και από τον ανάδοχο και από τον Προσυμβατικό Έλεγχο του Ε.Σ.). Επίσης, προβλέπεται κατασκευή και μίας (1) Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων, δυναμικότητας 15.876 t/έτος, για την εξυπηρέτηση του συνόλου των Δήμων της ΠΕ, εντός της ΜΕΑ Ηλείας στην Τριανταφυλλιά.  Το υπόλειμμα της ΜΕΑ Ηλείας θα οδηγείται στον ΧΥΤΥ Τριανταφυλλιάς, στην ίδια θέση.

Ο Χώρος των εγκαταστάσεων του ΧΥΤΥ Ηλείας περιλαμβάνει σήμερα:

  •         Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.), στον οποίο θα μεταφέρεται και θα διατίθεται το μη αξιοποιήσιμο κλάσμα από τη Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων.
  •          Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων.
  •          Προσωρινού χαρακτήρα κινητή Μονάδα Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης, η οποία θα εκτελεί εργασίες διαχείρισης σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) και θα λειτουργήσει έως ότου κατασκευασθεί και τεθεί σε λειτουργία η Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων με ΣΔΙΤ.

Υλοποιείται αυτή τη στιγμή:

  •          Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων με ΣΔΙΤ

Πρόκειται ακόμη να υλοποιηθεί:

  •         Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ)

 

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΜΕ ΣΔΙΤ

Το Έργο έχει ως αντικείμενο την ολοκληρωμένη επεξεργασία των Αστικών Στερεών Αποβλήτων που παράγονται στον Νομό Ηλείας. Πιο συγκεκριμένα, ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) θα αναλάβει τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασία των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Νομού Ηλείας. Ο Προσωρινός ΙΦΣ θα συνάψει Σύμβαση Σύμπραξης με την Αναθέτουσα Αρχή για χρονικό διάστημα είκοσι επτά (27) ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος. Η μέγιστη ποσότητα συμβατικών αποβλήτων, μπορεί να ανέλθει σε 80 χιλ τόνους ανά έτος

Η Αναθέτουσα Αρχή εγγυάται 45 χιλιάδες τόνους ανά έτος ως ελάχιστη ποσότητα Συμβατικών Αποβλήτων που θα παραδώσει στη ΜΕΑ.

Η Περίοδος Εργασιών (συμπεριλαμβανομένης της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας) δεν θα υπερβαίνει τους 22 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος.

Το Έργο θα κατασκευαστεί  στη θέση Τριανταφυλλιά, που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Αμαλιάδας – Ιάρδανου Ν. Ηλείας και έχει έκταση περίπου 290 στρέμματα. Η έκταση αποτελεί τμήμα μεγάλης Χαράδρας και πρόκειται για φυσική κοιλότητα με φρυγανική βλάστηση, το υψόμετρο της οποίας κυμαίνεται από 190-300m.

Το συνολικό κόστος κατασκευής του έργου είναι € 29,17 εκατ.

Τα προϊόντα του έργου είναι ηλεκτρική και θερμική ενέργεια, ανακυκλώσιμα υλικά και υλικό τύπου κόμποστ. Με το έργο επιτυγχάνεται 39% υπόλειμμα για ταφή, 73% εκτροπή βιοαποδομίσιμων αποβλήτων από την ταφή και 35% ανακύκλωση υλικών (επί της αρχικής ποσότητας ανακυκλώσιμων προϊόντων).

Η Αναθέτουσα Αρχή (Δήμος Ήλιδας) θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα χρηματοδότησης με το 60% του επιλέξιμου κόστους κατασκευής, δηλαδή το ποσό των €16,86 εκατ. σύμφωνα με την Πράξη Ένταξης στο ΕΣΠΑ (2014-2020).

Σημειώνεται, επίσης, ότι εντός των εγκαταστάσεων, έχει ήδη ολοκληρωθεί και η κατασκευή του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), το οποίο λειτουργεί απρόσκοπτα από τον Ιούνιο του 2016 ύστερα από την λήξη της δοκιμαστικής λειτουργίας του, με την έναρξη λειτουργίας της Κινητής Μονάδας Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Ν. Ηλείας (ΜΟΜΑΚ) Ν. Ηλείας καθώς θα συνεχίσει την απρόσκοπτη λειτουργία του έως και την έναρξη εργασιών της υπό κατασκευής Μ.Ε.Α. Ν. Ηλείας. 

PHOTOGALLERY

ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS