ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Tue18062024

LAST_UPDATESun, 26 May 2024 8am

Back You are here: Αρχική ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΉΛΙΔΑΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ»

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΉΛΙΔΑΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ»

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΉΛΙΔΑΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ»

Ο Δήμος Ήλιδας πρόκειται να υλοποιήσει έργο με τίτλο «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο αστικό δίκτυο της Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας Ν. Ηλείας», προϋπολογισμού 1.600.000,00€ με ΦΠΑ, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παγ.2(γ) του Ν.4412/2016 και 32Α όπως ισχύει σήμερα.

Αντικείμενο του έργου είναι, η βελτίωση τη οδικής ασφάλειας επιλεγμένων οδών του κέντρου της Αμαλιάδας, στα οποία έχουν παρατηρηθεί προβλήματα από την έλλειψη επαρκούς οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, από την κακή κατάσταση των πεζοδρομίων και των οδοστρωμάτων (ύπαρξη ελλείψεων και φθορών στη σήμανση αλλά και από την έλλειψη επαρκούς φωτισμού). Έτσι, θα εφαρμοστεί επαρκής οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, θα διαμορφωθούν νέα πεζοδρόμια, αφού αποξηλωθούν τα παλαιά κράσπεδα και οι παλιές πλακοστρώσεις θα κατασκευασθεί υποδομή οδοφωτισμού και θα δημιουργηθούν θέσεις στάθμευσης

Πιο συγκεκριμένα θα υλοποιηθούν, ως προς τη βελτίωση της οδικής τους ασφάλειας, οι παρακάτω οδοί του κέντρου της Αμαλιάδας:

  Οδός Γ. Παπανδρέου από Ευαγγελίστριας έως Αντ. Πετραλιά (μήκους 210μ.)

  Οδός Κολοκοτρώνη από Ευαγγελίστριας έως Αντ. Πετραλιά (μήκους 210μ.)

  Οδός Γ. Παπανδρέου από Ρήγα Φερραίου έως Ναυαρίνου (μήκους 440μ.)

  Οδός Αγ. Τρύφωνος από Ρήγα Φερραίου έως Ναυαρίνου (μήκους 440μ.)

  Οδός Οινομάου από Ευαγγελίστριας έως Γηπέδου. (μήκους 740μ.)

Κωδικός CPV: [45233260-9, 45233290-8]. Κωδικός NUTS αναθέτουσας αρχής: EL633. Κωδικός NUTS τόπου εκτέλεσης του έργου: EL633.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίστηκε η 15η μηνός Μαΐου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Η ανάθεση του έργου θα γίνει με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενη σε γεγονότα απρόβλεπτα.

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ισχύει βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Το έργο εντάσσεται στο «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» της Δράσης 16631 «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» η οποία χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

ESPA 2.0

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS