ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Tue18062024

LAST_UPDATESun, 26 May 2024 8am

Back You are here: Αρχική ΔΙΟΙΚ. ΔΟΜΕΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Καταγγελίες

Καταγγελίες

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ
Άρθρο 77 παράγραφος 3 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα “Καλλικράτης”)
“Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του δήμου, δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους.”
Για να είναι παραδεκτή μια καταγγελία που απευθύνεται στο Συμπαραστάτη, δηλαδή για να μπορεί ο Συμπαραστάτης να την εξετάσει, θα πρέπει να έχει τις εξής προϋποθέσεις:
- Να  έχει υποβληθεί από πρόσωπο που δικαιούται να την υποβάλλει.
- Να  αφορά πρόβλημα κακοδιοίκησης.
-  Το πρόβλημα να οφείλεται σε υπηρεσία/νομικό πρόσωπο/επιχείρηση του Δήμου Ηλιδας.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΧΟΥΝ
-  Οι άμεσα θιγόμενοι πολίτες.
-  Οι άμεσα θιγόμενες επιχειρήσεις.
Δηλαδή δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση η ιδιότητα του δημότη/της δημότισσας του Δήμου Ηλιδας στο πρόσωπο που υποβάλλει την καταγγελία. Πρέπει όμως  το πρόσωπο που υποβάλλει την καταγγελία να είναι άμεσα θιγόμενο, διότι διαφορετικά η καταγγελία δεν υποβάλλεται παραδεκτώς.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ
Αντικείμενο της καταγγελίας είναι κάθε πρόβλημα κακοδιοίκησης, προερχόμενο από τις υπηρεσίες του Δήμου. Δηλαδή οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει στις σχέσεις των πολιτών/επιχειρήσεων με τις δημοτικές υπηρεσίες, που έχει ως συνέπεια την προσβολή – παραβίαση των δικαιωμάτων τους. Εάν το πρόβλημα δεν προσβάλλει ή παραβιάζει κάποιο δικαίωμα του καταγγέλλοντα, δεν είναι  “θιγόμενος” και δεν υπάρχει αντικείμενο διαμεσολάβησης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.
ΠΟΙΟΣ  ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΤΑΙ
Καταγγέλλονται  μόνο οι υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις του Δήμου Ήλιδας. Δηλαδή το πρόβλημα κακοδιοίκησης θα πρέπει να προέρχεται από αυτές και μόνο τις υπηρεσίες (και όχι από οποιαδήποτε άλλη), διότι τότε μόνο μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο καταγγελίας στον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.
ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
(Άρθρο 77 παρ. 4 Ν.3852/2010)
“Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας.”
Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι και οι μη άμεσα θιγόμενοι  μπορούν  να απευθύνονται  στον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης με την υποβολή “αναφοράς”. Η αναφορά είναι η επισήμανση ενός σημαντικού προβλήματος κακοδιοίκησης των δημοτικών υπηρεσιών, το οποίο ο Συμπαραστάτης μπορεί να ερευνήσει και να συμπεριλάβει στις Ειδικές Προτάσεις που υποβάλλει στην δημοτική αρχή.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ
   
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

 

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS