ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Tue16072024

LAST_UPDATEMon, 15 Jul 2024 6pm

Back You are here: ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Γραφείο Αποκομιδής Ανακυκλώσιμων Υλικών

Γραφείο Αποκομιδής Ανακυκλώσιμων Υλικών

Το Γραφείο Αποκομιδής Ανακυκλώσιμων Υλικών είναι αρμόδιο για την αποκομιδή και μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών στους εγκεκριμένους χώρους διάθεσης τους. Υποστηρίζει τόσο τη μηχανική αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών που συγκεντρώνονται σε κάδους όσο και τη συγκέντρωση και αποκομιδή ειδικών ποσοτήτων ανακυκλώσιμων υλικών. Με τις δράσεις που αναπτύσσει επιδιώκεται η μείωση των προς απόρριψη αστικών αποβλήτων όσο και η συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος.

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες του είναι :

1)Συλλέγει τα ανακυκλώσιμα υλικά από τους κάδους ανακύκλωσης.

2)Μεταφέρει τα συλλεχθέντα ανακυκλώσιμα υλικά στους εγκεκριμένους χώρους διάθεσης.

3)Συλλέγει συγκεκριμένες εκροές ειδικών ανακυκλώσιμων υλικών από τους χώρους παραγωγής τους.

4)Μεταφέρει τα συλλεχθέντα ειδικά ανακυκλώσιμα υλικά στους εγκεκριμένους χώρους διάθεσης.

5)Μεριμνά για τη διαχείριση, σύμφωνα με τον αντίστοιχο σχεδιασμό που καταρτίζεται από την Περιφέρεια, των ανακυκλώσιμων υλικών σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης.

6)Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα και συγκροτεί τα συνεργεία για την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών.

7)Μεριμνά για το σωστό χειρισμό και τη διατήρηση σε καλή κατάσταση των οχημάτων και τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία του γραφείου.

8)Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων αποκομιδής των ανακυκλώσιμων υλικών.

9)Μεριμνά για το πλύσιμο και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των κάδων και των απορριμματοδοχείων συγκέντρωσης των ανακυκλώσιμων υλικών.

10)Μελετά την οργάνωση και λειτουργία του συστήματος συλλογής και μεταφοράς και μεριμνά για την έκδοση της προβλεπόμενης άδειας συλλογής και μεταφοράς.

11)Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση των συστημάτων και μέσων που είναι κατάλληλα για τη διασφάλιση της αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών.

12)Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των παραπάνω λειτουργιών (οχήματα, τεχνικά μέσα , κάδοι κλπ).

13)Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών της αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.

14)Παρακολουθεί την κανονική εφαρμογή των προγραμμάτων διενέργειας των εργασιών και εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσμάτων των σχετικών εργασιών.

15)Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την κατάλληλη συγκρότηση και στελέχωση των διαφόρων συνεργείων και εισηγείται προγράμματα αναγκών ανθρώπινου δυναμικού.

16)Προσδιορίζει τα σημεία και μεριμνά για την τοποθέτηση κάδων των ανακυκλώσιμων υλικών.

17)Παρακολουθεί την διαθεσιμότητα των τεχνικών μέσων που απαιτούνται για τη διενέργεια των εργασιών και συνεργάζεται με το Τμήμα Διαχείρισης Αυτοκινήτων και Πολιτικής Προστασίας για την καλύτερη αξιοποίηση των τεχνικών μέσων που διαθέτει ο δήμος.

18)Καταρτίζει και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού που χρησιμοποιεί.

19) Συντάσσει και εφαρμόζει, μετά την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο, κανονισμό ανακύκλωσης.

 
Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS