ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Tue16072024

LAST_UPDATEMon, 15 Jul 2024 6pm

Back You are here: ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Γραφείο Αποκομιδής Στερεών Αστικών Αποβλήτων

Γραφείο Αποκομιδής Στερεών Αστικών Αποβλήτων

Το Γραφείο Αποκομιδής Στερεών Αστικών Αποβλήτων είναι αρμόδιο για την αποκομιδή και μεταφορά των αστικών απορριμμάτων στους εγκεκριμένους χώρους διάθεσης τους. Υποστηρίζει τόσο τη μηχανική αποκομιδή των απορριμμάτων που συγκεντρώνονται σε κάδους όσο και την αποκομιδή των ογκωδών και ειδικών απορριμμάτων. Με τις δράσεις που αναπτύσσει επιδιώκεται η υγιεινή διαβίωση των κατοίκων σε πόλεις και οικισμούς.

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες του είναι:

1)Συλλέγει τα αστικά στερεά απορρίμματα από τους κάδους απορριμμάτων.

2)Μεταφέρει τα συλλεχθέντα αστικά στερεά απορρίμματα στους εγκεκριμένους χώρους διάθεσης.

3)Συλλέγει τα ογκώδη απορρίμματα από τους χώρους παραγωγής τους.

4)Μεταφέρει τα συλλεχθέντα ογκώδη απορρίμματα στους εγκεκριμένους χώρους διάθεσης.

5)Μεριμνά για τη διαχείριση, σύμφωνα με τον αντίστοιχο σχεδιασμό που καταρτίζεται από την Περιφέρεια, των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης.

6)Φροντίζει για την αποκατάσταση υφισταμένων χώρων εναπόθεσης (ΧΑΔΑ), σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

7)Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα και συγκροτεί τα συνεργεία για την αποκομιδή των αστικών απορριμμάτων.

8)Μεριμνά για το σωστό χειρισμό και τη διατήρηση σε καλή κατάσταση των οχημάτων και τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία του γραφείου.

9)Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων αποκομιδής των απορριμμάτων.

10)Μεριμνά για το πλύσιμο και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των κάδων και των απορριμματοδοχείων συγκέντρωσης των απορριμμάτων.

11)Μελετά την οργάνωση και λειτουργία του συστήματος συλλογής και μεταφοράς και μεριμνά για την έκδοση της προβλεπόμενης άδειας συλλογής και μεταφοράς.

12)Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση των συστημάτων και μέσων που είναι κατάλληλα για τη διασφάλιση της αποκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων.

13)Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των παραπάνω λειτουργιών (οχήματα, τεχνικά μέσα , κάδοι κλπ).

14)Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών της καθαριότητας και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.

15)Παρακολουθεί την κανονική εφαρμογή των προγραμμάτων διενέργειας των εργασιών και εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσμάτων των σχετικών εργασιών.

16)Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την κατάλληλη συγκρότηση και στελέχωση των διαφόρων συνεργείων και εισηγείται προγράμματα αναγκών ανθρώπινου δυναμικού.

17)Προσδιορίζει τα σημεία και μεριμνά για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων.

18)Παρακολουθεί την διαθεσιμότητα των τεχνικών μέσων που απαιτούνται για τη διενέργεια των εργασιών και συνεργάζεται με το Τμήμα Διαχείρισης Αυτοκινήτων και Πολιτικής Προστασίας για την καλύτερη αξιοποίηση των τεχνικών μέσων που διαθέτει ο δήμος.

19)Καταρτίζει και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού που χρησιμοποιεί.

20)Συντάσσει και εφαρμόζει, μετά την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο, κανονισμό καθαριότητας.

 
Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS