ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Fri12072024

LAST_UPDATEMon, 01 Jul 2024 3am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης και Αρχειοθέτησης

Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης και Αρχειοθέτησης

Το Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης και Αρχειοθέτησης είναι αρμόδιο γιατην τήρηση και αρχειοθέτηση των φακέλων έργων και τη γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Με τις δράσεις που αναπτύσσει επιδιώκεται η τεκμηρίωση και αρχειοθέτηση σημαντικών πληροφοριών για όλα τα έργα.
Αναλυτικά οι αρμοδιότητες του είναι:
1)Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ).
2)Ενημερώνει και αρχειοθετεί τους φακέλους έργων και μελετών.
3)Τηρεί μητρώο εκτελεσθέντων έργων (περιγραφή, αξία, χρονολογία, θέση).
4)Τηρεί αρχείο δημοτικών ακινήτων (τίτλοι ιδιοκτησίας, τοπογραφικά διαγράμματα, σχεδιαγράμματα) σε συνεργασία με το Γραφείο Διαχείρισης Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών και Ανάπτυξης.
5)Συνεργάζεται με το ΚΟΣΕ του δήμου για την παροχή δεδομένων γεωγραφικής πληροφορίας για τα εκτελεσθέντα έργα.
6)Μεριμνά για την ανάρτηση και δημοσίευση των αποφάσεων και πράξεων.
7)Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών της Διεύθυνσης και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.
8)Παρακολουθεί την κανονική εφαρμογή των προγραμμάτων διενέργειας των εργασιών και εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσμάτων των σχετικών εργασιών.
 
Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS