ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Tue16072024

LAST_UPDATEMon, 01 Jul 2024 3am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γραφείο Αποθήκευσης και Διαχείρισης Υλικών

Γραφείο Αποθήκευσης και Διαχείρισης Υλικών

Το Γραφείο Αποθήκευσης και Διαχείρισης Υλικών είναι αρμόδιο για την αποθήκευση, διαχείριση και παράδοση στους ενδιαφερομένους των ζητούμενων υλικών και εξοπλισμού. Επίσης μεριμνά για την έγκαιρη παραγγελία των υλικών πριν την εξάντληση των αποθεμάτων. Με τις δράσεις που αναπτύσσει επιδιώκεται η αποτελεσματική διαχείριση των υλικών και του εξοπλισμού και η αποφυγή δυσάρεστων ελλείψεων. Αναλυτικά οι αρμοδιότητες του είναι :
1)    Μεριμνά για την παραλαβή από τους αντίστοιχους προμηθευτές των κάθε είδουςυλικών παγίων(μηχανήματα-εξοπλισμός) ή αναλωσίμων που απαιτεί η λειτουργία του δήμου.
2)    Μεριμνά για την ενημέρωση των διαχειριστικών βιβλίων των αποθηκών (κατά ποσότητα και αξία) με τα εισαγόμενα και εξαγόμενα είδη, και την τήρηση των διαδικασιών χορήγησης των ειδών που τηρούνται στα αποθέματα των αποθηκών του δήμου.
3)    Παρακολουθεί τα αποθεμάτων των αποθηκών και διατυπώνει εισηγήσεις για την ανάγκη ανανέωσης τους. Συνεργάζεται σχετικά με τις δημοτικές υπηρεσίες που κάνουν χρήση των υλικών των αποθηκών.
4)    Τηρεί το αρχείο των παγίων κινητών περιουσιακών στοιχείων του δήμου (μηχανήματα, οχήματα, συσκευές, εξοπλισμός κλπ.) και παρακολουθεί την κατανομή των παγίων αυτών στις υπηρεσίες του δήμου.
5)    Τηρεί τις διαδικασίες χαρακτηρισμού υλικών ως αχρήστων ή ως υλικών που πλεονάζουν και τήρηση των διαδικασιών καταστροφής, απομάκρυνσης ή εκποίησης τους

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS