ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Thu07122023

LAST_UPDATETue, 28 Nov 2023 10am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γραφείο Οικονομικών και Στατιστικών Δεδομένων

Γραφείο Οικονομικών και Στατιστικών Δεδομένων

Το Γραφείο Οικονομικών και Στατιστικών Δεδομένων είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση και καταγραφή των οικονομικών συναλλαγών και των μεταβολώντης χρηματοοικονομικής κατάστασης του δήμου ώστε να εξάγει χρήσιμα δεδομένα. Με τις δράσεις που αναπτύσσει επιδιώκεται αφενός η παροχή στα κέντρα λήψης των αποφάσεων χρήσιμων πληροφοριών και αφετέρου η ανταπόκριση του δήμου στις νομικές και φορολογικές υποχρεώσεις του.
Αναλυτικά οι αρμοδιότητες του είναι :
1)    Παρακολουθεί την κατάρτιση και την εξέλιξη των ταμειακών προγραμμάτων τουδήμου. Διερευνά τις ταμειακές ανάγκες και εισηγείται τις κατάλληλες μεθόδους για την αντιμετώπιση των ταμειακών αναγκών του δήμου (π.χ. δανεισμός).
2)    Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων που σχετίζονται με την κάλυψη των ταμειακών αναγκών του δήμου.
3)    Συνεργάζεται με τις τράπεζες και μεριμνά για την αξιοποίηση των διαθεσίμων του δήμου.
4)    Τηρεί το σύστημα λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων του δήμου (Γενική και αναλυτική λογιστική ).
5)    Τηρεί τις σχετικές λογιστικές διαδικασίες καθώς και τα αντίστοιχα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από την νομοθεσία.
6)    Τηρεί τα αρχεία των κάθε είδους παραστατικών που απαιτούνται για την ενημέρωση του συστήματος λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων του δήμου.
7)    Παρακολουθεί και μεριμνά για την εκπλήρωση όλων των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων του δήμου.
8)    Παρακολουθεί και ελέγχει τη λογιστική συμφωνία των δοσοληπτικών λογαριασμών με τράπεζες, προμηθευτές, πιστωτές και άλλους συναλλασσομένους με τον δήμο , καθώς και των δοσοληπτικών λογαριασμών με τα νομικά πρόσωπα και τα ιδρύματα του δήμου.
9)    Εκδίδει τις λογιστικές και οικονομικές καταστάσεις που συνδέονται με το τηρούμενο λογιστικό σχέδιο (πχ. ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσης) και ενημερώνει σχετικά τα αρμόδια όργανα του δήμου με βάση τις ισχύουσες διαδικασίες.
10)    Παρέχει κάθε είδους πληροφόρηση προς τα αρμόδια όργανα του δήμου και τις υπόλοιπες δημοτικές υπηρεσίες για την εξέλιξη των λογιστικών μεγεθών του δήμου.
11)    Μεριμνά για την παροχή κάθε είδους στοιχείων που ζητούνται από Δημόσιες/Ελεγκτικές Υπηρεσίες σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν εκάστοτε.
12)    Τηρεί ειδικά συστήματα λογιστικής και οικονομικής διαχείρισης Προγραμμάτων και Έργων στα οποία συμμετέχει ο δήμος και που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή/και από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους.
13)    Τηρεί αρχείο παραστατικών διαχείρισης των προηγουμένων προγραμμάτων καιέργων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους ειδικούς κανονισμούς των φορέων από τους προέρχεται η σχετική χρηματοδότηση.
14)    Μεριμνά για την ετοιμασία των περιοδικών οικονομικών αναφορών που σχετίζονται με την πρόοδο των προηγουμένων προγραμμάτων και έργων.
15)    Τηρεί το αρχείο συμβάσεων για μελέτες, έργα, προμήθειες και υπηρεσίες που αναθέτει ο δήμος.
16)    Τηρεί αρχείο των περιουσιακών στοιχείων του δήμου, σε συνεργασία με το Γραφείο Διαχείρισης Περιουσίας του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας, με έμφαση στην αποτίμηση της αξίας τους.
17)    Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών των περιοδικών απογραφών των κάθε είδους υλικών και εξοπλισμού του δήμου.

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS