ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Thu07122023

LAST_UPDATETue, 28 Nov 2023 10am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γραφείο Σύνταξης και Παρακολούθησης Προϋπολογισμού

Γραφείο Σύνταξης και Παρακολούθησης Προϋπολογισμού

Το Γραφείο Σύνταξης και Παρακολούθησης Προϋπολογισμού είναι αρμόδιο για τη σύνταξη, οριστικοποίηση και παρακολούθηση της ομαλής εκτέλεσης του ετήσιου οικονομικού προϋπολογισμού του δήμου. Με τις δράσεις που αναπτύσσει επιδιώκεται η αποφυγή υπερβάσεων που διακυβεύουν τη βιωσιμότητα των οικονομικών μεγεθών του δήμου.
Αναλυτικά οι αρμοδιότητες του είναι :
1)    Μεριμνά για την τήρηση του συστήματος κατάρτισης των προϋπολογισμών που εκδίδει το αρμόδιο υπουργείο.
2)    Συνεργάζεται με τις επιμέρους δημοτικές υπηρεσίες για την παροχή οικονομικών στοιχείων, κατευθύνσεων και προτύπων που θα επιτρέπουν την κατάρτιση από τις υπηρεσίες των προϋπολογισμών τους σε συνάρτηση με τα αντίστοιχα προγράμματα τους.
3)    Συγκεντρώνει τους επιμέρους προϋπολογισμούς των υπηρεσιών και διαμορφώνει και εισηγείται το συνολικό προϋπολογισμό του δήμου προς έγκριση από τα αρμόδια όργανα.
4)    Παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού, επισημαίνει τις αποκλίσεις μεταξύ απολογιστικών και προϋπολογιστικών μεγεθών, μεριμνά για την ερμηνεία των αποκλίσεων και εισηγείται τις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες.
5)    Ελέγχει την πρόβλεψη των δαπανών στους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού του δήμου και ελέγχει την επάρκεια των αντίστοιχων πιστώσεων.
6)    Συνεργάζεται με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του δήμου για την τήρηση των διαδικασιών αμφίδρομης ενημέρωσης και ροής των οικονομικών πληροφοριών που σχετίζονται με την εκτέλεση και την αναθεώρηση των προϋπολογισμών κάθε υπηρεσίας.
7)    Μεριμνά για την σύνταξη και υποβολή στα αρμόδια όργανα τα περιοδικά οικονομικά απολογιστικά στοιχεία, σύμφωνα με το σύστημα οικονομικής πληροφόρησης που εφαρμόζει ο δήμος.
8)    Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Οικονομικών και Ανάπτυξης και τα τμήματα της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ).

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS