ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Tue16072024

LAST_UPDATEMon, 01 Jul 2024 3am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Γραφείο Ενίσχυσης Απασχόλησης

Γραφείο Ενίσχυσης Απασχόλησης

Το Γραφείο Ενίσχυσης Απασχόλησης είναι αρμόδιο για την εφαρμογή δράσεων βελτίωσης του επιπέδου του εργατικού δυναμικού και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Με τις δράσεις που αναπτύσσει επιδιώκεται η μείωση του ποσοστού ανεργίας και η διατήρηση ενός σεβαστού επιπέδου ευημερίας αλλά και η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής. Αναλυτικά οι αρμοδιότητες του είναι :
1)    Σχεδιάζει, εισηγείται την εφαρμογή και εφαρμόζει τοπικά προγράμματα δράσης και τοπικές πρωτοβουλίες ή συμμετέχει σε ανάλογες δράσεις και πρωτοβουλίες, για την προώθηση και διεύρυνση της απασχόλησης στην περιοχή του δήμου.
2)    Μεριμνά για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής κατάρτισης προωθώντας την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης σε συνεργασία και με το Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και με τη Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης της αντίστοιχης Περιφέρειας και λαμβάνοντας υπόψη τις προγραμματικές επιλογές για θέματα επαγγελματικής κατάρτισης του περιφερειακού Προγράμματος δια βίου μάθησης.
3)    Μεριμνά για την απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής του δήμου με την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων προς τους ανέργους και την προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Μεριμνά για τη δημιουργία και λειτουργία μηχανισμών ενημέρωσης των ανέργων για τις ευκαιρίες απασχόλησης στην περιοχή.

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS