ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Tue16072024

LAST_UPDATEMon, 15 Jul 2024 6pm

Back You are here: ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Γραφείο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

Γραφείο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

Το Γραφείο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης είναι αρμόδιο για τη ρύθμιση των εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση αδειών εμπορικών και γενικά επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην περιοχή ευθύνης του δήμου.
Ταυτόχρονα λαμβάνει μέτρα για την προστασία των καταναλωτών. Με τις δράσεις που αναπτύσσει επιδιώκεται η οικονομική ανάπτυξη στον τριτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας. Αναλυτικά οι αρμοδιότητες του είναι :
1)    Μελετά και εισηγείται τη ρύθμιση θεμάτων εμπορικής δραστηριότητας που επηρεάζουν
τις λειτουργίες και το περιβάλλον της πόλης και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, σύμφωνα με
τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα θέματα αυτά αφορούν
ιδίως :
(α) Τον προσδιορισμό των όρων και των ωρών λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα.
(β) Τον καθορισμό των χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων.
(γ)     Τον καθορισμό των ανώτατου αριθμού των αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και τη συγκρότηση της Επιτροπής Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου. (δ)    Την έγκριση της λειτουργίας των Κυριακάτικων Αγορών
(ε) Την έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη διάλυση και τον καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περιλαμβανομένης της χορήγησης επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών καθώς και κάθε άλλου συναφούς αντικειμένου.
(στ) Την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη χορήγηση-μεταβίβαση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων, καθώς και για την λειτουργία αυτών.
(ζ) Τη λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των ωρών ανοίγματος, μεσημβρινής διακοπής και κλεισίματος των φαρμακείων και φαρμακαποθηκών, καθώς και τον καθορισμό για κάθε έτος του αριθμού των φαρμακείων που διημερεύουν και διανυκτερεύουν.
2)    Παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή των αποφάσεων των σχετικών με τα προηγούμενα θέματα εμπορικής δραστηριότητας και εισηγείται τη λήψη μέτρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
3)    Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς και την τήρηση των διατάξεων της τουριστικής νομοθεσίας από τις επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του νόμου.
4)    Μεριμνά για την προστασία του καταναλωτή με τη δημιουργία και λειτουργία μηχανισμών ενημέρωσης του (π.χ. Γραφείο Ενημέρωσης Καταναλωτή).
5)    Εισηγείται για τη σύσταση της επιτροπής φιλικού διακανονισμού για την εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών, τηρεί αρχεία των πορισμάτων της οικείας επιτροπής καθώς και μητρώο καταναλωτών.
6)    Εισηγείται την χορήγηση αδειών για την άσκηση εμπορικές και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι άδειες αυτές αφορούν ιδίως :
(α) Την ίδρυση, λειτουργία και εγκατάσταση των καταστημάτων και επιχειρήσεων οι όροι λειτουργίας και εγκατάστασης των οποίων καθορίζονται από την νομοθεσία και τους αντίστοιχους υγειονομικούς κανονισμούς και διατάξεις.
(β)     Την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. (γ)      Την εγκατάσταση και λειτουργία κινηματογράφων, θεάτρων και παρεμφερών επιχειρήσεων και τη διενέργεια των προβλεπομένων επιθεωρήσεων. (δ)      Την   ίδρυση   και   λειτουργίας   παιδότοπων,   και   διαφόρων   ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (λούνα πάρκ, τσίρκο, πίστες αυτοκινητιδίων, μουσικών συναυλιών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. (ε)      Τα τεχνικά ψυχαγωγικά παίγνια και την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου. (στ)    Τη λειτουργία μουσικών οργάνων. (ζ)     Τα ζωήλατα οχήματα.
(η) Την εγκατάσταση και χρήση του οικήματος για την άσκηση δραστηριότητας από εκδιδόμενα πρόσωπα.
(θ)     Τη λειτουργία καταστημάτων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων.
(ι)     Την άσκηση επαγγέλματος κουρέα, κομμωτή, τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών, καθώς και τη συγκρότηση σχετικής εξεταστικής επιτροπής και Πειθαρχικού Συμβουλίου, σε συνεργασία με την υπηρεσία Δημόσιας Υγείας. (ια)    Τη λειτουργία εκθέσεων βιβλίου.
(ιβ) Την οργάνωση εκθέσεων (εκτός των Διεθνών), τη ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας τους και την εποπτεία αυτών.
(ιγ) Την καταλληλότητα εκθεσιακών χώρων στεγασμένων μόνιμα ή προσωρινά υπαίθριων ή μικτών.
7)    Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των προϋποθέσεων υπό τις οποίες χορηγούνται οι ανωτέρω άδειες και εισηγείται τη λήψη μέτρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ανάκληση άδειας, αφαίρεση άδειας, επιβολή προστίμων.
8)    Ελέγχει την εφαρμογή των διατάξεων περί υπαίθριας διαφήμισης, των προδιαγραφών των διαφημιστικών πλαισίων και επιγραφών, προβαίνει στην αφαίρεση των παράνομων υπαίθριων διαφημίσεων και επιγραφών και εισηγείται την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων, με τις προϋποθέσεις και όρους που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
9)    Μελετά και εισηγείται :
(α) Τον καθορισμό των χώρων και των όρων λειτουργίας των υπαίθριων εμπορικές δραστηριοτήτων (λαϊκές αγορές και εμποροπανηγύρεις).
(β) Τον καθορισμό των χώρων και των όρων για την προσωρινή διαμονή μετακινούμενων πληθυσμιακών ομάδων.
(γ)      Τον καθορισμό των προδιαγραφών και των όρων της υπαίθριας διαφήμισης. (δ)      Τον προσδιορισμό των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και εγκατάσταση  καταστημάτων  και  επιχειρήσεων,  στο  βαθμό  που  επηρεάζουν  το περιβάλλον και τις λειτουργίες της πόλης.
(ε) Τον καθορισμό των ωρών έναρξης και λήξης της εργασίας των ναυτεργατών και των αρτεργατών.
(στ) Την συγκρότηση επιτροπών για τον έλεγχο των πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών των λαϊκών αγορών.
10)    Εισηγείται την χορήγηση αδειών :
(α) Των παραγωγών που διαθέτουν τα αγροτικά τους προϊόντα τους σε λαϊκές αγορές. (β) Άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, εμποροπανηγύρεων και υπαίθριων χριστουγεννιάτικων αγορών .
(γ)      Διενέργειας διαφήμισης, την τοποθέτηση πλαισίων υπαίθριας διαφήμισης, την τοποθέτηση επιγραφών προσδιορισμού επαγγελματικής δραστηριότητας σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και την παραχώρηση χώρων για την προβολή δραστηριοτήτων σε νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς. (δ)     Ίδρυσης υπεραγορών λιανικού εμπορίου. (ε)      Άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου. (ζ)      Συμμετοχής σε Κυριακάτικες Αγορές.

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS