ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Tue16072024

LAST_UPDATEMon, 15 Jul 2024 6pm

Back You are here: ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ) Γραφείο Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων

Γραφείο Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων

Το Γραφείο Υποστήριξης των Αιρετών Οργάνων του δήμου παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στα αιρετά όργανα διοίκησης του δήμου. Ειδικότερα το Γραφείο :
1) Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τα συλλογικά διοικητικά αιρετά όργανα του δήμου, δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την Εκτελεστική Επιτροπή, τα Συμβούλια Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων (οργάνωση συνεδριάσεων, τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων, μαγνητοφώνηση και απομαγνητοφώνηση των πρακτικών των συνεδριάσεων, σύνταξη, ανάρτηση και τήρηση αρχείου αποφάσεων συλλογικών οργάνων, παραγωγή, διεκπεραίωση, διαχείριση και αρχειοθέτηση εγγράφων, ρύθμιση συναντήσεων, τήρηση πρωτοκόλλου, κλπ).
2)    Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τα ατομικά αιρετά όργανα διοίκησης του δήμου, δηλαδή το Δήμαρχο, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τους Αντιδημάρχους, καθώς και το Γενικό Γραμματέα (οργάνωση και ρύθμιση συναντήσεων, σύνταξη, ανάρτηση και τήρηση αρχείου αποφάσεων ατομικών οργάνων, παραγωγή, διεκπεραίωση, διαχείριση και αρχειοθέτηση εγγράφων, τήρηση πρωτοκόλλου, κλπ).
3)    Παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών, την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης, τις Επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και προς το Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.
4)    Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στις Δημοτικές Παρατάξεις.
5)    Μεριμνά για την ενημέρωση των πολιτικών οργάνων και των υπηρεσιών του δήμουγια τις αποφάσεις που λαμβάνουν τα όργανα του δήμου.
6)    Τηρεί το αρχείο των εκπροσώπων του δήμου σε διαφόρους φορείς και όργανα και μεριμνά για την αποστολή στοιχείων στους εκπροσώπους και την παραλαβή και διεκπεραίωση των εκθέσεων που υποβάλλουν στο δήμο.
7)    Τηρεί αρχείο τοπικών φορέων και συλλόγων που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια του Δήμου.

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS