ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Mon21092020

LAST_UPDATEThu, 17 Sep 2020 7am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, Παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2020 (βάσει της παρ. 5 του Άρθρου 118 του Ν.4412/2016)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, Παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2020 (βάσει της παρ. 5 του Άρθρου 118 του Ν.4412/2016)

deltia_typou

Ο Δήμος Ήλιδας προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για την συμμετοχή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης των αντίστοιχων δημοσίων συμβάσεων, μέσω της διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, όπως καθορίζεται ειδικότερα στις παραγράφους 5 & 6 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, για το έτος 2020

Καλεί

τους υποψήφιους αναδόχους, που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στους καταλόγους του

Δήμου Ήλιδας σε μία ή περισσότερες κατηγορίες Έργων ή Μελετών ή Τεχνικών Υπηρεσιών να υποβάλουν σχετική Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση (οι οποίες επισυνάπτονται στην παρούσα και στις οποίες αναγράφεται υποχρεωτικά και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου), στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής αχυδρομική διεύθυνση: Φιλικής Εταιρείας 6, Τ.Κ. 27 200 Αμαλιάδα, Γραφείο: Πρωτοκόλλου, Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2622360500).

Τα παραπάνω υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, εξωτερικά του οποίου θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου και τα εξής:

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016»

είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου), είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς έως και την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο πτυχίου ΜΕΕΠ ή Μητρώου Περιφερειακών Ενοτήτων (πρώην Νομαρχιακών Μητρώων) ή Μελετητικό Πτυχίο, το οποίο να είναι σε ισχύ.

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS