ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Tue03102023

LAST_UPDATEFri, 22 Sep 2023 5pm

Back You are here: ΑΡΧΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :«ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :«ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ».

hot!
Date added: 04/19/2022
Date modified: 04/19/2022
Filesize: 1.26 MB
Downloads: 197

Ο Δήμος ΗΛΙΔΑΣ προσκαλεί αποκλειστικά και μόνο Οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα για να υποβάλουν προσφορά για την επιλογή αναδόχου του έργου :«ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΥΡΙΚΑ, ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ», προϋπολογισμού 282.000,00€ με ΦΠΑ, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παγ.2(γ) του Ν.4412/2016 και 32Α όπως ισχύει σήμερα.

Κωδικός CPV: [45233140-2].
Κωδικός NUTS αναθέτουσας αρχής: EL633. Κωδικός NUTS τόπου εκτέλεσης του έργου: EL633.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28η μηνός Απριλίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ.
Η ανάθεση του έργου θα γίνει με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενη σε γεγονότα απρόβλεπτα.
Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ισχύει βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΕΠ 055 και ΣΑΤΑ 2022.

Για περαιτέρω πληροφορίες επι της διαδικασίας, μπορείτε να καλείτε στο τηλ. 2622038640 (Δ.Τ.Υ.)

The document is being edited/updated by a User and is unavailable at this moment.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ»

hot!
Date added: 04/08/2022
Date modified: 04/08/2022
Filesize: 2.93 MB
Downloads: 680

Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό (με α.α.158880) μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ», µε προϋπολογισμό 684.820,07€ (με Φ.Π.Α.).
Κωδικοί CPV: [39293300-5, 39293300-5, 37421000-5, 14211100-4, 19710000-6, 37450000-7, 37451340-9, 34928471-0]
Κωδικός NUTS αναθέτουσας αρχής: EL633. Κωδικός NUTS τόπου εκτέλεσης του έργου: EL633.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 12/5/2022 και ώρα 23.59.59.
Πληροφορίες παρέχονται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας στο τηλέφωνο 2622360576-582.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΠΗΝΕΙΑΣ" ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΠΗΝΕΙΑΣ"

hot!
Date added: 03/24/2022
Date modified: 03/24/2022
Filesize: 3.58 MB
Downloads: 717

Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό (με α.α.187871) μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου "ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΠΗΝΕΙΑΣ" µε προϋπολογισμό 130.000,00€ (με Φ.Π.Α.).
Κωδικός CPV: [45233222-1] (Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης).
Κωδικός NUTS αναθέτουσας αρχής: EL633. Κωδικός NUTS τόπου εκτέλεσης του έργου: EL633.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26/4/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 23.59.59.

Για περαιτέρω πληροφορίες επι του διαγωνισμού, μπορείτε να καλείτε στα τηλ. 2622360576,582 (Δ.Τ.Υ.)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ- ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΚΑΡΔΑΜΑ" ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ- ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΚΑΡΔΑΜΑ"

hot!
Date added: 03/14/2022
Date modified: 03/18/2022
Filesize: 1.56 MB
Downloads: 634

Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό (με α.α.187596) μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ- ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΚΑΡΔΑΜΑ" µε προϋπολογισμό 3.150.000,00€ (με Φ.Π.Α.).

Κωδικός CPV: [45233140-2] (Οδικά Έργα).
Κωδικός NUTS αναθέτουσας αρχής: EL633. Κωδικός NUTS τόπου εκτέλεσης του έργου: EL633.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30/3/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 23.59.59.

Σας ενημερώνουμε ότι όλα τα λοιπά έγγραφα που συνοδεύουν τη διακήρυξη του διαγωνισμού (τεύχη, τεχνικές εκθέσεις, σχέδια, κλπ) θα βρίσκονται αναρτημένα στο ΕΣΗΔΗΣ ενώ επίσης μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας (26). Λόγω του μεγάλου μεγέθους τους, δεν είναι τεχνικά δυνατόν να αναρτηθούν στην παρούσα ιστοσελίδα.

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (με μοναδική συμπλήρωση ως προς τις πηγές χρηματοδότησης βάσει της ορθής επανάληψης της 490/2021 Α.Ο.Ε.)

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022» Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022»

Date added: 03/09/2022
Date modified: 03/09/2022
Filesize: 1.77 MB
Downloads: 0

Ο Δήμαρχος ΗΛΙΔΑΣ προκηρύσσει

ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας "ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022", προϋπολογισμού #119.040,00# € με το Φ.Π.Α. (24%).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με αρχή την ημέρα δημοσιοποίησης στο ΕΣΗΔΗΣ και ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών την Τρίτη 29/3/2021 και η ώρα λήξης 23.59.59. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών, την 31/3/2022, θα γίνει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Πληροφορίες: 2622360582

The document is being edited/updated by a User and is unavailable at this moment.

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022» Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022»

hot!
Date added: 03/09/2022
Date modified: 03/09/2022
Filesize: 1.77 MB
Downloads: 645

Ο Δήμαρχος ΗΛΙΔΑΣ προκηρύσσει

ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας "ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022", προϋπολογισμού #119.040,00# € με το Φ.Π.Α. (24%).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με αρχή την ημέρα δημοσιοποίησης στο ΕΣΗΔΗΣ και ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών την Τρίτη 29/3/2021 και η ώρα λήξης 23.59.59. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών, την 31/3/2022, θα γίνει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Πληροφορίες: 2622360582

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ" ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ"

hot!
Date added: 02/10/2022
Date modified: 02/10/2022
Filesize: Unknown
Downloads: 1198

Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό (με α.α.186870) μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ" µε προϋπολογισμό 1.970.000,00€ (με Φ.Π.Α.).
Κωδικός CPV: [45259900-6] (Εργασίες αναβάθμισης εγκαταστάσεων).
Κωδικός NUTS αναθέτουσας αρχής: EL633. Κωδικός NUTS τόπου εκτέλεσης του έργου: EL633.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 2/3/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 23.59.59.

Σας ενημερώνουμε ότι όλα τα λοιπά έγγραφα που συνοδεύουν τη διακήρυξη του διαγωνισμού (τεχνικές εκθέσεις, σχέδια, στατική μελέτη κλπ) θα βρίσκονται αναρτημένα στο ΕΣΗΔΗΣ ενώ επίσης μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας. Λόγω του μεγάλου μεγέθους τους, δεν είναι τεχνικά δυνατόν να αναρτηθούν στην παρούσα ιστοσελίδα.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΑΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ" ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΑΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ"

hot!
Date added: 01/31/2022
Date modified: 02/03/2022
Filesize: 2.22 MB
Downloads: 788

Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό (με α.α.186243) μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΑΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ" µε προϋπολογισμό 3.300.000,00€ (με Φ.Π.Α.).
Κωδικός CPV: [45259900-6] (Εργασίες αναβάθμισης εγκαταστάσεων).
Κωδικός NUTS αναθέτουσας αρχής: EL633. Κωδικός NUTS τόπου εκτέλεσης του έργου: EL633.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22/2/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 23.59.59.

 

Σας ενημερώνουμε ότι όλα τα λοιπά έγγραφα που συνοδεύουν τη διακήρυξη του διαγωνισμού (τεχνικές εκθέσεις, σχέδια, στατική μελέτη κλπ) βρίσκονται αναρτημένα στο ΕΣΗΔΗΣ ενώ επίσης μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας. Λόγω του μεγάλου μεγέθους τους, δεν είναι τεχνικά δυνατόν να αναρτηθούν στην παρούσα ιστοσελίδα.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ OXHMAΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ OXHMAΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

hot!
Date added: 01/24/2022
Date modified: 01/24/2022
Filesize: 2.85 MB
Downloads: 721

Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό (με α.α.154005) μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ OXHMAΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» υποέργου της πράξης με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ», µε προϋπολογισμό 166.000,00€ (με Φ.Π.Α.).
Κωδικός CPV: [34144512-0]
Κωδικός NUTS αναθέτουσας αρχής: EL633. Κωδικός NUTS τόπου εκτέλεσης του έργου: EL633.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23/2/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 23.59.59
Πληροφορίες παρέχονται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας στο τηλέφωνο 2622360576-582.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»

hot!
Date added: 01/24/2022
Date modified: 01/24/2022
Filesize: 2.41 MB
Downloads: 703

Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό (με α.α.154436) μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» υποέργου της πράξης με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ», µε προϋπολογισμό 76.600,00€ (με Φ.Π.Α.).
Κωδικοί CPV: [44613600-6, 44613800-8]
Κωδικός NUTS αναθέτουσας αρχής: EL633. Κωδικός NUTS τόπου εκτέλεσης του έργου: EL633.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23/2/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 23.59.59
Πληροφορίες παρέχονται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας στο τηλέφωνο 2622360576-582.

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS