ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Sun03122023

LAST_UPDATETue, 28 Nov 2023 10am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Προκήρυξη Πρόσληψης Εποχικού Πορσωπικού από το ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ» Προκήρυξη Πρόσληψης Εποχικού Πορσωπικού από το ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ»

hot!
Date added: 01/26/2014
Date modified: 01/26/2014
Filesize: 386.74 kB
Downloads: 4133
Η προκήρυξη αφορά την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», του ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ» του Δήμου Ήλιδας. Προθεσμία Υποβολής Αιτησεων: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας.

Ανοικτή Δημοπρασία για την ανάθεση του έργου:«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» Ανοικτή Δημοπρασία για την ανάθεση του έργου:«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ»

hot!
Date added: 12/11/2013
Date modified: 12/13/2013
Filesize: 526.33 MB
Downloads: 4241

Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία για την ανάθεση του έργου :

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 4.773.183,42 Ευρώ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και από Εθνικούς  Πόρους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας, οδός Ιπποκράτους 50, ΤΗΛ. 2622 .0. 38371

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 31/12/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, στην οδό Φιλικής Εταιρείας 6 –  2ος όροφος.

H προθεσμία περαίωσης του έργου είναι 300 ημερολογιακές ημέρες

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν εγγυητική επιστολή ίση με 77.152,74 Ευρώ

Το υλικό περιλαμβάνει:

 • ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
 • AΡXITEKTONIKH MEΛETH
 • EIΔIKH AΡXITEKTONIKH MEΛETH
 • ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
 • ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
 • Η/Μ

ΤΕΥΧΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ»" ΤΕΥΧΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ»"

hot!
Date added: 11/16/2013
Date modified: 11/16/2013
Filesize: 335.19 kB
Downloads: 3741

ΤΕΥΧΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :
"ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ»"
προϋπολογισμού 341.924,26 € (με ΦΠΑ)

ΤΕΥΧΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : "ΣΥΛΛΟΓΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΕΕΛ" ΤΕΥΧΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : "ΣΥΛΛΟΓΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΕΕΛ"

hot!
Date added: 11/16/2013
Date modified: 11/21/2013
Filesize: 1.94 MB
Downloads: 5045

ΤΕΥΧΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :
"ΣΥΛΛΟΓΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΕΕΛ"
προϋπολογισμού 4.557.000,00 € (με ΦΠΑ)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Χ Τ Η Σ Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ Ε Ρ Γ Ο Υ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Χ Τ Η Σ Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ Ε Ρ Γ Ο Υ

hot!
Date added: 10/30/2013
Date modified: 10/30/2013
Filesize: 7.03 MB
Downloads: 3434

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Χ Τ Η Σ Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ Ε Ρ Γ Ο Υ

“ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ”
Προϋπολογισμού 9.560.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

ΤΕΛΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ ΤΕΛΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ

hot!
Date added: 09/12/2013
Date modified: 09/12/2013
Filesize: 3.37 MB
Downloads: 4544

Πρόχειρος Διαγωνισμός Προμήθειας Εκτυπωτικών 2013 Πρόχειρος Διαγωνισμός Προμήθειας Εκτυπωτικών 2013

hot!
Date added: 04/17/2013
Date modified: 04/25/2013
Filesize: 2.09 MB
Downloads: 4024

Προμήθεια: Προμήθεια Εκτυπωτικών 2013

Προυπολογισμός: 24.000 €

Χρηματοδότηση: Ίδια Έσοδα

Τρόπος Εκτέλεσης: Πρόχειρος Διαγωνισμός

Ημερομηνία Διενέργειας: 30/04/2013


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/04/2013

Τροποποιήθηκαν τα ζητούμενα είδη για την προμήθεια Ανταλλακτικών Εκτυπωτικών 2013.
Πλέον ισχύει ο τροποποιημένος ενδεικτικός προϋπολογισμός και η τροποποιημένη τεχνική περιγραφή.  Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προδιαγραφές της διακήρυξης. 

Τεύχη Δημοπράτησης- Αγροτική Οδοποιία Πηνείας Τεύχη Δημοπράτησης- Αγροτική Οδοποιία Πηνείας

hot!
Date added: 03/27/2013
Date modified: 03/27/2013
Filesize: 1.96 MB
Downloads: 4994

Ο Δήμος Ήλιδας διακηρύττει ότι την 2 του μηνός Απριλίου του έτους 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο, θα διεξαχθεί ανοιχτή Δημοπρασία για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΗΝΕΙΑΣ: ΔΡΟΜΟΣ  ΑΝΘΩΝΑ – ΡΟΔΙΑ», προϋπολογισμού με ΦΠΑ 615.000€.

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS