ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Sat02122023

LAST_UPDATETue, 28 Nov 2023 10am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Περ. Διακ. ακινήτου για την παραμονή αδέσποτων ζώων Περ. Διακ. ακινήτου για την παραμονή αδέσποτων ζώων

hot!
Date added: 03/15/2016
Date modified: 03/15/2016
Filesize: 134.19 kB
Downloads: 3332

Περ. Διακ. ακινήτου για την παραμονή αδέσποτων ζώων

Περ. Διακ. ακινήτου για τη στέγαση κοινοτικού γραφείου Τ.Κ. Κάμπου Περ. Διακ. ακινήτου για τη στέγαση κοινοτικού γραφείου Τ.Κ. Κάμπου

hot!
Date added: 03/15/2016
Date modified: 03/15/2016
Filesize: 134.21 kB
Downloads: 3357

Περ. Διακ. ακινήτου για τη στέγαση κοινοτικού γραφείου Τ.Κ. Κάμπου

Υποβολή Προσφορών για Υπηρεσίες Κτηνιάτρου για τα αδέσποτα ζώα Υποβολή Προσφορών για Υπηρεσίες Κτηνιάτρου για τα αδέσποτα ζώα

hot!
Date added: 03/11/2016
Date modified: 03/31/2016
Filesize: 36.79 kB
Downloads: 4131

Δήμος Ήλιδας

Ο Δήμος Ήλιδας προκειμένου να προβεί στην Ανάθεση της Υπηρεσίας Κτηνιάτρου για τα αδέσποτα ζώα, παρακαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι την 18-3-2016 και ώρα 11:00 π.μ., σε κλειστό φάκελο.

Επισυνάπτονται:

  1. Απόφαση Δημάρχου με την έγκριση της Μελέτης και την προθεσμία για κατάθεση προσφορών
  2. Την Μελέτη 1-2016 της Δ/νσης Διοίκησης & Πρόνοιας
  3. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Πληροφορίες : Τμήμα Δαπανών Δήμου Ήλιδας

Τηλ 2622360556 Γιαννόπουλος Δημ.

Διενέργεια Προμήθειας Λαμπτήρων με Απευθείας Ανάθεση από τον Δήμαρχο Διενέργεια Προμήθειας Λαμπτήρων με Απευθείας Ανάθεση από τον Δήμαρχο

hot!
Date added: 03/03/2016
Date modified: 03/03/2016
Filesize: 1.23 MB
Downloads: 3207

Δήμος Ήλιδας

Ο Δήμος Ήλιδας προκειμένου να προβεί στην Προμήθεια, παρακαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι την 08-3-2016 και ώρα 10:00 π.μ., σε κλειστό φάκελο.

Επισυνάπτονται:

  1. Απόφαση Δημάρχου για την Διενέργεια της Προμήθειας και την Έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών
  2. Τεχνικές Προδιαγραφές

Πληροφορίες : Τμήμα Δαπανών Δήμου Ήλιδας

Τηλ. 2622360558 Γιαννόπουλος Δημήτρης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ

hot!
Date added: 02/29/2016
Date modified: 02/29/2016
Filesize: 228.44 kB
Downloads: 3108

Ο Δήμος Ήλιδας προκειμένου να προβεί στην Ασφάλιση των Οχημάτων και των μηχανημάτων  για ένα έτος (από 18-5-2016), παρακαλεί  όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι την 21-3-2016, στο Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς και σε κλειστό Φάκελο. Η διαδικασία Ανάθεσης είναι η Απευθείας Ανάθεση από το Δήμαρχο.
Επισυνάπτονται:
1.    Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση της Μελέτης
2.    Μελέτη
3.    Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (excel)
Πληροφορίες :  Τμήμα Δαπανών Δήμου Ήλιδας
Τηλ. 2622360558 Γιαννόπουλος Δημήτρης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΚΤΩ(8) ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΠΔΔ: Ο ΗΛΕΙΟΣ ΣΤΟ ΩΔΕΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΚΤΩ(8) ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΠΔΔ: Ο ΗΛΕΙΟΣ ΣΤΟ ΩΔΕΙΟ

hot!
Date added: 02/17/2016
Date modified: 02/17/2016
Filesize: 328.62 kB
Downloads: 3296

Το ΝΠΔΔ "Ο ΗΛΕΙΟΣ", ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος Ωδείου.

Υποβολή αίτησης :
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ: Ο ΗΛΕΙΟΣ, Ελ. Βενιζέλου & Παπαγιαννοπούλου 35, Τ.Κ. 27200, Αμαλιάδα, τηλ. 2622023820 και 2622360512, απευθύνοντας την στην αρμόδια υπάλληλο κ. Συριοπούλου Παναγιώτα, μαζί με τα νομίμως επικυρωμένα, δικαιολογητικά τα οποία περιγραφονται αναλυτικά στην συνημμένη προκήρυξη.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στην ιστοσελίδα του Δ. Ήλιδας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες, και συγκεκριμένα από 18-02-2016 έως και 27-02-2016, τις ώρες 09:00 έως 12:00.

Προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά σχετικά με την Συντήρηση – Υποστήριξη συνόλου εξοπλισμού πληροφορικής & εφαρμογών λογισμικού  για το 2016 Προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά σχετικά με την Συντήρηση – Υποστήριξη συνόλου εξοπλισμού πληροφορικής & εφαρμογών λογισμικού για το 2016

hot!
Date added: 02/08/2016
Date modified: 02/08/2016
Filesize: 1.25 MB
Downloads: 2523

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος ΗΛΙΔΑΣ διενεργεί ΠΡΟΧΕΙΡΟ μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά (διαγωνισμός με αξιολόγηση) σχετικά με την Συντήρηση – Υποστήριξη συνόλου εξοπλισμού πληροφορικής & εφαρμογών λογισμικού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και σύμφωνα με τους όρους που συνέταξε η Οικονομική Επιτροπή.

Συνολικός προϋπολογισμός : € 56.000,00 με το Φ.Π.Α.

Διατάξεις : Άρθρο 209 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, άρθρο 83 του Ν. 2362/1995, του Π.Δ. 28/1980 και της 35130/739/09.08.2010 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

Γλώσσα προσφορών : Ελληνική

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 18/ 02 / 2016, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11:00 μμ στο Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο Αμαλιάδας και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμο ΗΛΙΔΑΣ.

Πληροφορίες: Γραφείο Πληροφορικής του Δήμου ΗΛΙΔΑΣ, τηλ. 2622360590 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Προμήθεια Γραφικής Ύλης 2016 Προμήθεια Γραφικής Ύλης 2016

hot!
Date added: 02/01/2016
Date modified: 02/01/2016
Filesize: 83.1 kB
Downloads: 3261

Ο Δήμος Ήλιδας προκειμένου να προβεί στη προμήθεια Γραφικής Ύλης για το έτος 2016, παρακαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι την 8-2-2016, σε κλειστό φάκελο.

Επισυνάπτονται:

  1. Απόφαση Δημάρχου για τη Διενέργεια της Προμήθειας
  2. Μελέτη
  3. Έντυπο Προσφοράς (Σε μορφή Excell)

Πληροφορίες : Τμήμα Δαπανών Δήμου Ήλιδας

Τηλ. 2622360556 Γιαννόπουλος Δημήτρης

Περίληψη διακήρυξης εστιατορίου Περίληψη διακήρυξης εστιατορίου

hot!
Date added: 01/04/2016
Date modified: 01/04/2016
Filesize: 90.65 kB
Downloads: 3432

Περίληψη διακήρυξης εστιατορίου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΩΝ(3) ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΠΔΔ: Ο ΗΛΕΙΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΩΝ(3) ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΠΔΔ: Ο ΗΛΕΙΟΣ

hot!
Date added: 12/19/2015
Date modified: 12/19/2015
Filesize: 209.15 kB
Downloads: 3459

Το ΝΠΔΔ "Ο ΗΛΕΙΟΣ", ανακοινώνει την προκήρυξη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος.

Υποβολή αίτησης : Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ήλιδας «Ο ΗΛΕΙΟΣ», Ελ. Βενιζέλου & Παπαγιαννοπούλου 35, Τ.Κ.27200, Αμαλιάδα, απευθύνοντάς την στο γραφείο Δ/νσης του νομικού προσώπου, υπόψη κας Λεβέντη Διονυσίας (τηλ. επικοινωνίας: 2622023820).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες(21/12/2015) ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας.

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS