ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Wed29112023

LAST_UPDATETue, 28 Nov 2023 10am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 2018» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 2018»

hot!
Date added: 04/19/2018
Date modified: 04/30/2018
Filesize: 1.83 MB
Downloads: 3521

Δήμος Ήλιδας

Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με τίτλο: Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 2018. Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι την Παρασκευή 04-05-2018, ώρα 11.00 π.μ. Επισυνάπτονται:

  1. Η σχετική Μελέτη.
  2. Η 8699-2018 Διακήρυξη της συγκεκριμένης προμήθειας (ΑΔΑΜ 18PROC002968892)
  3. Η 8700-2018 Προκήρυξη (ΑΔΑ 6ΘΤΦΩΡΘ-ΣΨ5)
  4. Διευκρίνηση προς Οικονομικούς Φορείς (Αναρτήθηκε 20/04/2018)
  5. Διευκρίνησεις προς Οικονομικούς Φορείς (Αναρτήθηκε 30/04/2018)

Πληροφορίες :
Διευθυνση Καθαριοτητας & Πρασίνου
Τηλ. 2622029712, Δελλής Αθανάσιος

  1. Διευκρίνηση προς Οικονομικούς Φορείς (Αναρτήθηκε 20/04/2018)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ»

hot!
Date added: 07/12/2017
Date modified: 07/17/2017
Filesize: 1.04 MB
Downloads: 2750

Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» προϋπολογισμού  #68.200,00# € με το Φ.Π.Α.

Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 31η Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα.  Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ.. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Ήλιδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Προκήρυξη ΣΟΧ 2/2016 Προσλήψης προσωπικού για τις ανάγκες του Ωδείου και του Χορευτικού, του ΝΠΔΔ: Ο ΗΛΕΙΟΣ Προκήρυξη ΣΟΧ 2/2016 Προσλήψης προσωπικού για τις ανάγκες του Ωδείου και του Χορευτικού, του ΝΠΔΔ: Ο ΗΛΕΙΟΣ

hot!
Date added: 09/15/2016
Date modified: 09/15/2016
Filesize: 574.5 kB
Downloads: 2759

Το ΝΠΔΔ του Δημου Ήλιδας ανακοινώνει την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία, συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών των δομών του Ωδείου και του Χορευτικού.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες, και συγκεκριμένα από 16-09-2016 έως και 25-09-2016, τις ώρες 09:00 έως 12:00.

Στον παρακάτω Συνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε την Περίληψη της Προκήρυξης καθώς και την Προκήρυξη.

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών παιδικών χαρών Δήμου Ήλιδας» (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών παιδικών χαρών Δήμου Ήλιδας» (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

hot!
Date added: 11/26/2020
Date modified: 12/03/2020
Filesize: 2.38 MB
Downloads: 1452

Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό κάτω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) για τη δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών παιδικών χαρών Δήμου Ήλιδας» με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής .
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης .
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 74.387,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 59.990,00  ΦΠΑ :14.397,60 €).
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής έγγραφων προσφορών ορίζεται η 22/12/2020 και ώρα 10:00πμ και ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών η 22/12/2020 ώρα 10:00πμ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ     

ΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΛΛΑΞΑΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
      
      
Πληροφορίες: 2622360576

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την « Προμήθεια Εξοπλισμού mini DSLAM και τηλεφωνικού εξοπλισμού» Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την « Προμήθεια Εξοπλισμού mini DSLAM και τηλεφωνικού εξοπλισμού»

hot!
Date added: 09/23/2020
Date modified: 09/23/2020
Filesize: 1.97 MB
Downloads: 1498

Ο Δήμαρχος Ήλιδας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό κάτω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) για τη δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο « Προμήθεια Εξοπλισμού mini DSLAM και τηλεφωνικού εξοπλισμού» με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής .

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης .

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 48.980,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 39.500,00  ΦΠΑ :9.480,00 €).

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής έγγραφων προσφορών ορίζεται η 06/10/2020 και ώρα 11:00πμ και ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών η 06/10/2020 ώρα 11:00πμ. 

Προκήρυξη Πρόσληψης Εποχικού Πορσωπικού από το ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ» Προκήρυξη Πρόσληψης Εποχικού Πορσωπικού από το ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ»

hot!
Date added: 01/26/2014
Date modified: 01/26/2014
Filesize: 386.74 kB
Downloads: 4129
Η προκήρυξη αφορά την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», του ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ» του Δήμου Ήλιδας. Προθεσμία Υποβολής Αιτησεων: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΩΝ(3) ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΠΔΔ: Ο ΗΛΕΙΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΩΝ(3) ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΠΔΔ: Ο ΗΛΕΙΟΣ

hot!
Date added: 12/19/2015
Date modified: 12/19/2015
Filesize: 209.15 kB
Downloads: 3455

Το ΝΠΔΔ "Ο ΗΛΕΙΟΣ", ανακοινώνει την προκήρυξη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος.

Υποβολή αίτησης : Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ήλιδας «Ο ΗΛΕΙΟΣ», Ελ. Βενιζέλου & Παπαγιαννοπούλου 35, Τ.Κ.27200, Αμαλιάδα, απευθύνοντάς την στο γραφείο Δ/νσης του νομικού προσώπου, υπόψη κας Λεβέντη Διονυσίας (τηλ. επικοινωνίας: 2622023820).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες(21/12/2015) ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΚΤΩ(8) ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΠΔΔ: Ο ΗΛΕΙΟΣ ΣΤΟ ΩΔΕΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΚΤΩ(8) ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΠΔΔ: Ο ΗΛΕΙΟΣ ΣΤΟ ΩΔΕΙΟ

hot!
Date added: 02/17/2016
Date modified: 02/17/2016
Filesize: 328.62 kB
Downloads: 3294

Το ΝΠΔΔ "Ο ΗΛΕΙΟΣ", ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος Ωδείου.

Υποβολή αίτησης :
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ: Ο ΗΛΕΙΟΣ, Ελ. Βενιζέλου & Παπαγιαννοπούλου 35, Τ.Κ. 27200, Αμαλιάδα, τηλ. 2622023820 και 2622360512, απευθύνοντας την στην αρμόδια υπάλληλο κ. Συριοπούλου Παναγιώτα, μαζί με τα νομίμως επικυρωμένα, δικαιολογητικά τα οποία περιγραφονται αναλυτικά στην συνημμένη προκήρυξη.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στην ιστοσελίδα του Δ. Ήλιδας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες, και συγκεκριμένα από 18-02-2016 έως και 27-02-2016, τις ώρες 09:00 έως 12:00.

Προκήρυξη Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Διαμόρφωση αυλείων χώρων σχολείων Προκήρυξη Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Διαμόρφωση αυλείων χώρων σχολείων

hot!
Date added: 10/28/2014
Date modified: 10/28/2014
Filesize: 232.62 kB
Downloads: 3249

Ο Δήμαρχος Δήμου Ήλιδας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου:

«Διαμόρφωση αυλείων χώρων σχολείων» (αρ. μελέτης: 92/2014)», προϋπολογισμού δαπάνης  με ΦΠΑ 44.423,32 ΕΥΡΩ, από πιστώσεις ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Κ.Α. 15.7331.00004).

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η  11/11/2014, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ»

hot!
Date added: 08/16/2023
Date modified: 08/16/2023
Filesize: 3.49 MB
Downloads: 236

Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ" προϋπολογισμού 368.399,99€ με Φ.Π.Α. 24%.
Ο διαγωνισμός υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: ΤΜΗΜΑ 1 «Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος», εκτιμώμενης αξίας 160.000,00 πλέον ΦΠΑ 24% και ΤΜΗΜΑ 2 «Προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος», εκτιμώμενης αξίας 137.096,77 πλέον ΦΠΑ 24%.(α.α. διαγωνισμών στο ΕΣΗΔΗΣ 214128 και 214149 αντίστοιχα)
Κωδικοί CPV: [34144512-0 και 42415100-9]
Κωδικός NUTS αναθέτουσας αρχής: EL633. Κωδικός NUTS τόπου εκτέλεσης του έργου: EL633.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14/9/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 23.59.59
Πληροφορίες παρέχονται από το Δήμο Ήλιδας στο τηλέφωνο 2622022554 και 38662

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS