ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Sat02122023

LAST_UPDATETue, 28 Nov 2023 10am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Descendent ]

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μεταροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο συμφωνα με το Ν.4070/12. Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μεταροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο συμφωνα με το Ν.4070/12.

hot!
Date added: 08/25/2023
Date modified: 08/25/2023
Filesize: 273.44 kB
Downloads: 182

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μεταροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο συμφωνα με το Ν.4070/12.

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης-Δικαιολογητικών Παρασκευή 29 Σεπτεβρίου 2023 και ώρα 13.30 μμ,

Αναλυτικές πληροφορίες εντός της προκήρυξης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ»

hot!
Date added: 09/06/2023
Date modified: 09/06/2023
Filesize: 3.08 MB
Downloads: 232

Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό (με α.α.226139) μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ" µε προϋπολογισμό 82.000,00€ (με Φ.Π.Α.).
Κωδικος CPV: 50310000-1
Κωδικός NUTS αναθέτουσας αρχής: EL633. Κωδικός NUTS τόπου εκτέλεσης του έργου: EL633.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21/9/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 23.59.59
Πληροφορίες παρέχονται στά τηλέφωνα: 2622038662, 2622360590

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ»

hot!
Date added: 09/08/2023
Date modified: 09/08/2023
Filesize: 3.99 MB
Downloads: 206

Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό (με α.α.226211) μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ" µε προϋπολογισμό 104.400,00€ (με Φ.Π.Α.).
Κωδικος CPV: 50312600-1
Κωδικός NUTS αναθέτουσας αρχής: EL633. Κωδικός NUTS τόπου εκτέλεσης του έργου: EL633.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22/9/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 23.59.59
Πληροφορίες παρέχονται στά τηλέφωνα: 2622038662, 2622360590

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «Αποκατάσταση ζημιών από ακραία καιρικά φαινόμενα στο οδικό δίκτυο Αγ.Μαρίνα -Δουνέικα και μικρές παρεμβάσεις αποκατάστασης σε ΤΚ Ανθώνα». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «Αποκατάσταση ζημιών από ακραία καιρικά φαινόμενα στο οδικό δίκτυο Αγ.Μαρίνα -Δουνέικα και μικρές παρεμβάσεις αποκατάστασης σε ΤΚ Ανθώνα».

hot!
Date added: 09/14/2023
Date modified: 09/14/2023
Filesize: 719.48 kB
Downloads: 202

Ο Δήμαρχος ΗΛΙΔΑΣ προσκαλεί αποκλειστικά και μόνο τρείς οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα για να υποβάλουν προσφορές για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από ακραία καιρικά φαινόμενα στο οδικό δίκτυο Αγ.Μαρίνα -Δουνέικα και μικρές παρεμβάσεις αποκατάστασης σε ΤΚ Ανθώνα», προϋπολογισμού 300.000,00€ με ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παγ.2(γ) του Ν.4412/2016 και 32Α όπως ισχύει σήμερα.
Κωδικός CPV: [45233140-2]. Κωδικός NUTS αναθέτουσας αρχής: EL633. Κωδικός NUTS τόπου εκτέλεσης του έργου: EL633.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13η μηνός Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 11.00.00 π.μ.
Το έργο εντάσσεται στο "ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025"» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» με κωδικό ΟΠΣ 5204365.
Για περαιτέρω πληροφορίες επι της διαδικασίας, μπορείτε να καλείτε στο τηλ. 2622038644,662 (Δ.Τ.Υ.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

new!
Date added: 12/01/2023
Date modified: 12/01/2023
Filesize: 5.78 MB
Downloads: 2

«Προμήθεια Τροφίμων  Δήμου Ήλιδας και Νομικών Προσώπων αυτού έτους 2023» σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης λόγω άγονου διαγωνισμού για την ανάθεσή της, χωρίς τροποποίηση των όρων του αρχικού διαγωνισμού.

Συνεπώς, ο Δήμος Ήλιδας προσφεύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την προμήθεια «Προμήθεια Τροφίμων Δήμου Ήλιδας και Νομικών Προσώπων αυτού έτους 2023 ομάδες 2 και 5»:

  • ΟΜΑΔΑ 1 (πρώην ΟΜΑΔΑ 2 του άγονου διαγωνισμού): ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (κριτήριο: ποσοστό έκπτωσης, ΦΠΑ 13%, cpv: 1510000-9) εκτιμώμενης αξίας 18.193,17 χωρίς ΦΠΑ, με ΦΠΑ 13% ποσού 2.365,11€ και συνολικής εκτιμώμενης αξίας 20.558,28€ με ΦΠΑ 13% (δεδομένου ότι στη διακήρυξη προβλέπεται ότι για ποσό 2.040,83€ χωρίς ΦΠΑ που αφορά προμήθεια ειδών κρεοπωλείου Κοινωνικού Συσσιτίου θα γίνει με απευθείας ανάθεση καθώς πληροί τις προϋποθέσεις της παρέκκλισης της παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016).
  • ΟΜΑΔΑ 2 (πρώην ΟΜΑΔΑ 5 του άγονου διαγωνισμού): ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (κριτήριο: χαμηλότερη τιμή - σε τιμές μονάδος, ΦΠΑ 13%, cpv: 1581000-9) εκτιμώμενης αξίας 9.834,00€ χωρίς ΦΠΑ, με ΦΠΑ 13% ποσού 1.278,42€ και συνολικής εκτιμώμενης αξίας 11.112,42€ με ΦΠΑ 13%.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 7/12/2023 και ώρα 23.00.
Πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 2622038662, 2666360520

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS