ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Wed29112023

LAST_UPDATETue, 28 Nov 2023 10am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Descendent ]

 Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με δίμηνη σύμβαση 27.07.2016 Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με δίμηνη σύμβαση 27.07.2016

hot!
Date added: 07/28/2016
Date modified: 07/28/2016
Filesize: 435.84 kB
Downloads: 3289

Ο Δήμος Ήλιδας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου δίμηνης διάρκειας, συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων, στις ακόλουθες ειδικότητες :

  1. 1.Δύο (2) άτομα κατηγορίας – κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων 3ης Ειδικότητας Α΄ Ομάδας ή Β΄ Ομάδας, Κωδ. Θέσης 001, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών.
  2. 2.Δύο (2) άτομα κατηγορίας – κλάδου ΔΕ Οδηγών Γ΄ κατηγορίας, Κωδ. Θέσης 002, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών.
  3. 3.Τρία (3) άτομα κατηγορίας – κλάδου ΥΕ Εργατών, Κωδ. Θέσης 003, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες  ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ

hot!
Date added: 01/22/2015
Date modified: 01/22/2015
Filesize: 412.12 kB
Downloads: 3264

Σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρ. 77 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», προβλέπεται η θεσμοθέτηση του «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης».

Κάθε ενδιαφερόμενος να καταθέσει δήλωση στο προεδρείο τού δημοτικού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, την 27η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30’, ημέρα που συνεδριάζει, μεταξύ των άλλων και για το θέμα αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο κατά την κρίση του, που θα βοηθήσει τη διαδικασία επιλογής για την κάλυψη της εν λόγω θέσης.

Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε την προκήρυξη παρακάτω.

 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ μειοδοτικός διαγωνισμός με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών εκδηλώσεων και διάχυσης στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου Ήλιδας στο έργο “AWARD” ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ μειοδοτικός διαγωνισμός με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών εκδηλώσεων και διάχυσης στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου Ήλιδας στο έργο “AWARD”

hot!
Date added: 07/15/2014
Date modified: 07/21/2014
Filesize: 781.7 kB
Downloads: 2691

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος ΗΛΙΔΑΣ διενεργεί ΠΡΟΧΕΙΡΟ μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά σχετικά με την «Παροχή υπηρεσιών εκδηλώσεων και διάχυσης στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου Ήλιδας στο έργο “AWARD”» του Δήμου ΗΛΙΔΑΣ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και σύμφωνα με τους όρους που συνέταξε η Οικονομική Επιτροπή.

Συνολικός προϋπολογισμός : € 48.270,00 με το Φ.Π.Α.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 24/ 07 / 2014, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 12:00 μμ στο Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο Αμαλιάδας και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμο ΗΛΙΔΑΣ.

Πληροφορίες: Γραφείο Πληροφορικής του Δήμου ΗΛΙΔΑΣ, τηλ. 2622360590 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

hot!
Date added: 06/16/2017
Date modified: 06/16/2017
Filesize: 1.27 MB
Downloads: 3823

Δήμος Ήλιδας

Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ». Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι την Πέμπτη 29-06-2017, ώρα 10.00 π.μ. Επισυνάπτονται:

    Η υπ’ άριθμ. 24/2017 σχετική Μελέτη.
    Η 14250-2017 Διακήρυξη της συγκεκριμένης ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ(17PROC001534237)
    Η 14251-2017 Προκήρυξη (ΑΔΑ ΨΧΩ9ΩΡΘ-ΤΩΕ)
    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Πληροφορίες :
Τμήμα Δαπανών Δήμου Ήλιδας
Τηλ. 2622360558 Γιαννόπουλος Δημήτρης

"Γνωστοποίηση πλήρωσης μιας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη- Δημάρχου "Γνωστοποίηση πλήρωσης μιας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη- Δημάρχου

hot!
Date added: 12/15/2022
Date modified: 12/15/2022
Filesize: 358.94 kB
Downloads: 445

Ο Δήμος Ήλιδας προτίθεται να προβεί στην πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη-ΔΕ Δημοσιογράφου με ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, για την επικουρία του Δημάρχου σε θέματα δημοσιογραφικής προβολής θεμάτων τοπικής αυτοδιοίκησης του Δήμου Ήλιδας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο Γραμματείας –Πρωτόκολλο του  Δήμου Ήλιδας (Αντ. Πετραλιά 36. ΤΚ 27200 Αμαλιάδα), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε [5] εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στον τοπικό Τύπο".

Aναμορφωμένος πίνακας κατάταξης των υποψηφίων της 1/184Μ/2008 Aναμορφωμένος πίνακας κατάταξης των υποψηφίων της 1/184Μ/2008

hot!
Date added: 11/29/2017
Date modified: 11/29/2017
Filesize: 358.4 kB
Downloads: 3824

Ανάρτηση του αναμορφωμένου πίνακα κατάταξης των υποψηφίων της 1/184Μ/2008 εκκρεμούς προκήρυξης του πρώην Δήμου Πηνείας (ΦΕΚ ΑΣΕΠ΄298/26.06.2008) για την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικότητας ΠΕ1 Διοικητικού – Οικονομικού.

Αφορά την ανάρτηση του αναμορφωμένου πίνακα κατάταξης των υποψηφίων της 1/184Μ/2008 εκκρεμούς προκήρυξης του πρώην Δήμου Πηνείας (ΦΕΚ ΑΣΕΠ΄298/26.06.2008) για την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικότητας ΠΕ1 Διοικητικού – Οικονομικού.

BΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ – ΛΑΤΤΑ – ΑΓΡΑΠΙΔΟΧΩΡΙΟΥ - ΣΚΛΙΒΑ Δ.Ε. ΠΗΝΕΙΑΣ BΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ – ΛΑΤΤΑ – ΑΓΡΑΠΙΔΟΧΩΡΙΟΥ - ΣΚΛΙΒΑ Δ.Ε. ΠΗΝΕΙΑΣ

hot!
Date added: 04/06/2017
Date modified: 04/06/2017
Filesize: 1.44 MB
Downloads: 2793

Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία για την ανάθεση του έργου :

«BΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ – ΛΑΤΤΑ – ΑΓΡΑΠΙΔΟΧΩΡΙΟΥ - ΣΚΛΙΒΑ Δ.Ε. ΠΗΝΕΙΑΣ», προϋπολογισμού 582.550,00 €

Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. 2016 -ΣΑΕΠ 401/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το θεωρημένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας, οδός Ιπποκράτους 50, ΤΗΛ. 2622.360.571 -576

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη   02 / 05 /2017 και ώρα 10.00 π.μ. στο κτίριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν εγγυητική επιστολή ίση με 9.395,00 €

Για να κατεβάσετε τα σχεδια του διαγωνισμού πατήστε στο παρακάτω σύνδεσμο:https://www.sendspace.com/file/4grysu

«ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ 2016» «ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ 2016»

hot!
Date added: 04/13/2017
Date modified: 05/03/2017
Filesize: 473.21 kB
Downloads: 3943

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ Διακηρύσσει την με ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
«ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ 2016»
Προϋπολογισμού : 73.800,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αμαλιάδα, στο κτίριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης (αίθουσα Δημοτικού συμβουλίου)  ημέρα Τρίτη  9 / 05 / 2017 (ώρα λήξης της προθεσμίας παραλαβής προσφορών 10:00 π.μ.)

Αίτηση για προκήρυξη στα πλαίσια του προγράμματος: "Τοπικές δράσεις κοινωνίκης ένταξεις για εύαλωτες ομάδες του νομού Ήλείας" Αίτηση για προκήρυξη στα πλαίσια του προγράμματος: "Τοπικές δράσεις κοινωνίκης ένταξεις για εύαλωτες ομάδες του νομού Ήλείας"

hot!
Date added: 10/04/2012
Date modified: 10/04/2012
Filesize: 623.52 kB
Downloads: 3430

Η Συγκεκριμένη προκήρυξη αφορά τις "Τοπικές δράσεις κοινωνίκης ένταξεις για εύαλωτες ομάδες του νομού Ήλείας" για την τοποθέτηση στην αγορά εργασίας 80 ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες στους τομείς: 

  • Τουρισμού
  • Εμπορίου & Παροχής Υπερεσιών
  • Κοινωνικής Οικονομιάς                              

Οι κατηγορίες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής:

  • Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμήλα ή χωρίς τυπικά προσόντα
  • Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή επαλειλούμενα απο τη φτώχεια
  • Άτομα με αναπηρία
  • Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών                                             

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ειναι από 27 Σεπτεμβρίου και θα λήγει 15 Οκτωβρίου από Δευτέρα έως Παρασκευή ώρες 10:00-13:00. 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για τον Δήμος Ήλιδας: Φιλικής Εταιρείας 6,Αμαλιάδα,τηλ:2622360502

Επιπλέον:ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ Μιαούλη 3,Πύργος,τηλ:2621031543

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ TOY ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ (Α΄ ΦΑΣΗ) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ TOY ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ (Α΄ ΦΑΣΗ)

hot!
Date added: 08/14/2012
Date modified: 08/14/2012
Filesize: 127.17 kB
Downloads: 4379

Διακήρυξη και τεύχη δημοπράτησης για το έργο με τίτλο : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ TOY ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ (Α΄ ΦΑΣΗ)

Προϋπολογισμός έργου: 1.050.000 €

Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 28/08/2012

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS