ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Wed17072019

LAST_UPDATEMon, 15 Jul 2019 9am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για το έργο «Προμήθεια Συστήματος Αποθήκευσης  Υπόγειων Κάδων Απορριμμάτων» Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για το έργο «Προμήθεια Συστήματος Αποθήκευσης Υπόγειων Κάδων Απορριμμάτων»

hot!
Date added: 12/24/2018
Date modified: 12/24/2018
Filesize: 5.78 MB
Downloads: 378

Ο Δήμαρχος Hλιδας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Δημοσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει - τιμής, η «Προμήθεια Συστήματος Αποθήκευσης  Υπόγειων Κάδων Απορριμμάτων» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού €145.000,00 με ΦΠΑ 24%.
Η δαπάνη για την σύμβαση θα καλυφθεί από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ με πολυετή δέσμευση €9.000,00  για το 2018 και €136.000,00  για το έτος 2019 βάσει της εγκεκριμένης Απόφασης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης, και βαρύνει την με Κ.Α.: 20.7131.00001 σχ. πίστωση των προϋπολογισμού των αντίστοιχων οικονομικών ετών 2018/2019 του Δήμου.
 
Πιο συγκεκριμένα το σύστημα αφορά:
 
Ομάδα 1: Προμήθεια οκτώ (8) τεμ. υπόγειων κάδων συλλογής απορριμμάτων (χωρ. 3m³ περίπου έκαστος)
 
 Ομάδα 2: Προμήθεια (1) ενός μηχανισμού υδραυλικού γερανού επί ενός απορριμματοφόρου οχήματος ιδιοκτησίας του Δήμου, προκειμένου να εξαφαλίζεται η αποκομιδή των ανωτέρω υπόγειων κάδων
 
Αναλυτική περιγραφή της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει στην υπ’ αριθμ 17/2018 μελέτη προμήθειας της Δ/νσης Καθαριότητας Ηλεκτροφωτισμού και Πρασίνου η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αναλυτικής διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 21-1-2019 και ώρα 12:00μμ.

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο: Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ήλιδας Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο: Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ήλιδας

hot!
Date added: 12/18/2018
Date modified: 12/18/2018
Filesize: 2.14 MB
Downloads: 416

Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος  Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο:Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ήλιδας µε προϋπολογισμό 225.680,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.,
2.    Κωδικός  CPV: [37535200-9]
3.    Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  ορίζεται η 11/01/2019  και ώρα 12.00.
4.    Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 17/01/2019 και ώρα  11.00.

Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για το έργο «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για το έργο «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ»

hot!
Date added: 11/07/2018
Date modified: 11/07/2018
Filesize: 77.76 MB
Downloads: 590

1.    Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος  Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ»
µε προϋπολογισμό 2.396.000,00€  (με Φ.Π.Α και αναθεώρηση),
2.    Κωδικός  CPV: [45262640-9] (Έργα αναβάθμισης περιβάλλοντος)
3.    Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  ορίζεται η 03/12/2018  ημέρα   Δευτέρα  και ώρα 23.59.59
4.    Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 06/12/2018   ημέρα Πέμπτη  και ώρα  10.00.00

Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμπύ μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  για το έργο "ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ 2018" Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμπύ μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για το έργο "ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ 2018"

hot!
Date added: 11/05/2018
Date modified: 11/07/2018
Filesize: 14.95 MB
Downloads: 541

Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ 2018»

Κωδικός CPV:[45233140-2] (Οδικά Έργα)

Κωδικός NUTS αναθέτουσας αρχής: EL633. Κωδικός NUTS τόπου εκτέλεσης του έργου: EL633

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26/11/2018 ημέρα   Δευτέρα και ώρα 23.59.59

Διαρρυθμίσεις χώρων για τη δημιουργία νέου τμήματος βρεφικής φροντίδας στην Αμαλιάδα Διαρρυθμίσεις χώρων για τη δημιουργία νέου τμήματος βρεφικής φροντίδας στην Αμαλιάδα

hot!
Date added: 10/15/2018
Date modified: 10/15/2018
Filesize: 3.58 MB
Downloads: 621

Ο  Ν.Π.Δ.Δ «Ο ΗΛΕΙΟΣ» προκηρύσσεισυνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμόγιατηνανάθεσητουέργου«Διαρρυθμίσεις χώρων για την δημιουργία νέου τμήματος βρεφικής φροντίδας στην Αμαλιάδα», (αριθ. μελ.: 36/2018),προϋπολογισμού 61.500,00 € (με Φ.Π.Ακαιαναθεώρηση), με κωδικό CPV45453000-7

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αμαλιάδα, στο κτίριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) στις 30 - 10 - 2018 ημέρα Τρίτη (ώρα λήξης της προθεσμίας παραλαβής προσφορών 10:00 π.μ.).

Tο σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό για κάθε ομάδα ομοειδών εργασιών

Διακήρυξη μίσθωσης ακινήτου (κτιρίου) για να στεγασθούν οι υπηρεσίες την Δημοτικής Αστυνομίας Διακήρυξη μίσθωσης ακινήτου (κτιρίου) για να στεγασθούν οι υπηρεσίες την Δημοτικής Αστυνομίας

hot!
Date added: 10/12/2018
Date modified: 10/13/2018
Filesize: 313.56 kB
Downloads: 580

Διακήρυξη μίσθωσης ακινήτου (κτιρίου) για να στεγασθούν οι υπηρεσίες την Δημοτικής Αστυνομίας (Επαναληψη Διαδικασίας)

Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για "Αποκατάσταση προβλημάτων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στην οδό Μονάστρας στην Δ.Κ. Αμαλιάδας" Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για "Αποκατάσταση προβλημάτων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στην οδό Μονάστρας στην Δ.Κ. Αμαλιάδας"

hot!
Date added: 08/16/2018
Date modified: 08/16/2018
Filesize: 8.53 MB
Downloads: 730

Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος  Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση προβλημάτων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στην οδό Μονάστρας στην Δ.Κ. Αμαλιάδας» µε προϋπολογισμό 125.000,00€  (με Φ.Π.Α και αναθεώρηση),
Κωδικός  CPV: [45233140-2] (Οδικά Έργα)
Κωδικός NUTS αναθέτουσας αρχής: EL633.
Κωδικός NUTS τόπου εκτέλεσης του έργου: EL633

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  ορίζεται η 17/09/2018  ημέρα   Δευτέρα  και ώρα 23.59.59

Διακήρυξη μίσθωσης ακινήτου (κτιρίου) για να στεγασθούν οι υπηρεσίες την Δημοτικής Αστυνομίας Διακήρυξη μίσθωσης ακινήτου (κτιρίου) για να στεγασθούν οι υπηρεσίες την Δημοτικής Αστυνομίας

hot!
Date added: 08/14/2018
Date modified: 08/14/2018
Filesize: 260.95 kB
Downloads: 685

Διακήρυξη μίσθωσης ακινήτου (κτιρίου) για να στεγασθούν οι υπηρεσίες την Δημοτικής Αστυνομίας

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΣΑΒΑΛΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΣΑΒΑΛΙΩΝ

hot!
Date added: 07/05/2018
Date modified: 07/05/2018
Filesize: 1.4 MB
Downloads: 770

Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσσει Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΣΑΒΑΛΙΩΝ», Αριθ. Μελ.: 9/2018», µε προϋπολογισμό 70.000,00 € (με Φ.Π.Α και αναθεώρηση), με κωδικό CPV45431000-7.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα συμβατικά τεύχη και το θεωρημένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του δήμου www.dimosilidas.gr.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αμαλιάδα, στο κτίριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης (αίθουσα Δημοτικού συμβουλίου) ημέρα Πέμπτη 19/07/2018 (ώρα λήξης της προθεσμίας παραλαβής προσφορών 10:00 π.μ.).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

hot!
Date added: 06/05/2018
Date modified: 06/05/2018
Filesize: 503.7 kB
Downloads: 950

Ο Δήμος Ήλιδας προκηρύσσει την πρόσληψη ενός Δικηγόρου παρ’ εφέταις  με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ( ΑΔΑ: ΩΖΤ2ΩΡΘ-Ρ9Γ).

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο Ήλιδας, σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τοπικό τύπο, την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Ήλιδας (Διεύθυνση: Φιλικής Εταιρείας 6, 272 00 Αμαλιάδα, 2ος όροφος- αρμόδια υπάλληλος κα Μαρία Κάππου τηλέφωνο 2622 360 524).

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS